Centar.Biblioteka otvara svoja vrata!

BEČ — Kako piše Hrvatski centar u svojoj izjavi „…Ovim putem vas željimo podsjetiti na to, da je naša Centar.Biblioteka na raspolaganju ne samo online, nego i uživo! U online katalogu naše knjižnice i dalje morete poiskati knjige, a sada opet morete dojti i u Centar da sami pogledate, izaberete i po­sudite knjigu iz našega velikoga izbora: široka ponuda bele­tristike, prik učbenikov pak sve do dičjih slikovnic i različnih CD-jkov a i filmov!

 

Hrvatski kao slobodni predmet je ukinut

Ministarstvo za školstvo je prepovidalo, da se u ostalom vrimenu do praznikov podu­čavaju slobodni predmeti. Od toga je osebujno pogodjeno podučavanje hrvatskoga i ugarskoga jezika. Do sada su u sridnji škola podučavali manjinske jezike ili jutro ra­no ili kasno otpodne, za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće je rekla profesorica u­gar­skoga i hrvatskoga jezika kao i predsjednica Gradiš­ćanskoga ugarskoga kulturnoga društva kao potpred­sjednica Ugarskoga Savjeta za narodnu grupu pri Savez­nom kancelarstvu mag. Iris Zsoter. Nadzornica za ma­njinsko školstvo mag. Karin Vukman-Artner u tom vidi veliku škodu za podučavanje hrvatskoga jezika.

KUGA-bal ili KUGIN bal?

Došla je sezona balov i sa­da i velik broj naših društav priredjuje svoje hrvatske bale.

U nimškom jeziku postoji pravilo, da se dvi imenice povežu s crticom med njimi i tako stvori nova rič, pak imamo „Kuga-Ball, Hkd-Ball…“ Ovo pravilo i mi koristimo u govoru, ada usmenom izražavanju, ali to je sa­mo dijalektalno izražavanje, germanizam, i ne pripada n­­ašemu književnomu jeziku.

Se je počelo 2018 ili 2018. ljeto?

Va vom novom ljeti/Bog vam daj zdravlje i veselje/I sve ča si od Njega željite/A po smrti dušno zveličenje!

Ovako lipo glasi naša čestitka ili novoljetna koleda, ku smo si do dana današnjega očuvali u mojem rodnom se­­lu Velikom Borištofu. Ako prvi put u novom ljetu stupite u nečiji stan, mu ovako koledate/benčate/čestitate. Drage štiteljice i dragi štite­lji, primite i vi ovu novoljetnu čestiku od srca!