Dica, škola, učitelji i koronakriza (6.)

Direktorica Ljuba Palatin-Wild i Osnovna škola Uzlop i kako zahadjaju s krizom i domaćim podučavanjem.

UZLOP — „četire tajedne jur nimamo škole a kako izgl­e­da je još duži čas nećemo im­a­ti“ je rekla direktorica OŠ Uz­lop Ljuba Palatin-Wild u raz­go­voru s Hrvatskimi novinami. Ona četire tajedne već nije bi­la u školi, jer pada u rizičnu grupu zbog neke prijašnje, jur davno izliječene bolesti: ima­la je upalu pluć.

Na gradišćanski škola ćedu pojačano podučavati engleski — i s materinci

Kih 2.660 školaric i školarov u Gradišću je 2. septembra došlo novo u školu. Ukupan broj dice u osnovni škola je 10.627. „Za mnoge rodite­lje, pred svim i za one ke s­a­me od­gajaju dicu, to znači financijsko opterećenje kad nje­va di­ca stupu u školu. U ovoj te­­škoj fazi kanimo pod­upirati obitelji pinezi za po­četak ško­le“, je rekla zemaljska sav­jetnica za obrazovanje Daniela Winkler u sku­pnoj presskonferenciji s obrazovnim direktorom Heinzom Josefom Zitzom 28. augusta u koj su predstavili novotarije i te­žiš­ća u škol­skom ljetu 2019./ 2020.

Tagovi: 

Za dvojezično (i hrvatsko) podučava­nje u OŠ Gradišća fali 9 učiteljev/ic

Za 32.000 gradišćanskih školarov i školaric je pandi­ljak, 2. septembra počelo no­vo školsko ljeto. Od toga se 1.438 dice u dvojezični razredi osnovnih škol uči hrvat­ski. 336 školarov iz dvojezi­č­nih škol je pandiljak imalo svoj prvi školski dan. U novi sridnji škola Gradišća je 150 dice u dvojezični razredi.

Tagovi: 

Tradicionalni dvojezični kemp Kuga4kids

U Kugi u Velikom Borištofu je pandiljak, 8. julija krenulo ljetno podvaranje dice pod geslom Kuga4kids. Do pet­ka, 12. julija su dica u starosti od 6 do 12 ljet boravila na obitelj­skom renču Meršić u Lučmanu. Ljetos su sudje­lovala 34 dica, ka su bila po­diljena u dvi grupe. Kako je rekao glavni koordinator Lu­ka Zeichmann za Hrvatsku redakciju Orf-a Gradišće, geslo ljetošnjih pustolovin je bilo „Čarobjnak od Ozlipa“. U tečaju za lončarenje i tan­canje tajedan po­tom u Kugi je sudjelovalo 25 dice u dobi od 6 do 12 ljet.

Ivan Rotter o Web 2.0 u školskoj nastavi ili kako biti digitalni učitelj

Četvrtak, 28. marca o. lj. je na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu mr. Ivan Rotter, MA, profesor hrvatskoga jezika na trgovačkoj akademiji i gimnaziji u Matrštofu, na poziv prof. dr. mr. Zorke Kinda-Berlaković, peljačice študijskoga predmeta Gradišćanskohrvatski/Hrvatski, održao za študente i študentice predavanje na temu: Web 2.0 za gradišćanske Hrvate.  Pritom je slavist i pedagog Rotter predstavio dva us­pje­šne hrvatske projekte, ki no­su njegov digitalni rukopis: korišćenje platforme Mahara u hrvatskom podučavanju i blog o gradišćanskohrvat­skoj književnosti.