Rozmarija ne more biti veća nego je bio Jezuš Kristuš

Rozmarija potiče iz medite­ranskih krajev, ali pro­ši­ri­la se je širom Europe i Amerike. Ime je dodostala po latinski riči „ros“, ča znači rosa i „marinus“, ča zna­či morje. I ta­ko je roz­ma­ri­ja ro­sa mor­ja ili mor­­ska rosa.

Kroz povijest je roz­marija bi­la ob­ljub­lje­na raslina zbog svo­je sim­bolike i div­ne du­he. I gdo roz­ma­ri­ju podušne, on sigurno aso­ci­ra vese­lje, pir. U na­šoj tradiciji je roz­marija i zbog svoje o­ča­­ravajuće duhe važan rekvizit pira, i tako pirov­ska kitica. Zato se spominja u mn­o­­gi pi­rovski jačka.

Tagovi: 

Mat i kćer - Mali jezični savjeti

U zadnjem broju smo se bavili imenicami ženskoga ro­da, ke u Nsg ne završavaju na –a, nego na suglasnik/ konsonant — starost, narav, vist, momčad… — i ke se dekliniraju po 3. deklinaciji, ku nazivamo i i-deklinacijom. Denas ćemo deklinirati jed­nu rič ove vrsti kao „pars pro toto“: Jednina: N ljubav, G ljubavi, D ljubavi, A ljubav, V ljubavi, L ljubavi, I ljubavlju/ ljubavom. Množina: N ljubavi, G ljubavi, D ljubavam, A ljubavi, V ljubavi, L ljubavi, I ljubavi. Npr: Prva ljubav je naj­sladja i zato se ljudi rado spomenu svoje prve ljubavi. Prez ljubavi človičanstvo ne mo­re pre­živiti. Divim se vašoj velikoj ljubavi, ka jur dura 50 ljet. O roditeljskoj ljubavi se sada ne ka­nim pominati.

Ste znali? - Kako ublažiti efekt staklenika?

Istraživanja velu da na najdiblji točka svitskih oceanov živu različne vrsti mikroorganizmov. Team internacionalnih stručnjakov je otkrio da na samom dnu Marijan­ske grabe (Mariannen­gra­ben) postoji svit bogat mi­kro­or­ga­nizmi. Marijanska gra­­ba u Pa­cifiku leži na kih 11 kilomet­rov pod nivoom morja i je tim najdiblja točka na Zemljinoj kori. Do ne­dav­­no se je mislilo, da u ta­kovi dibina ne postoju uvjeti za žitak. Sad se zna, da najveće dibine svit­skih morjev nisu mrtve cone. Još 2010. ljeta su znanstveniki po­slali sondu na mračno dno Ma­rijanske grabe, da bi analizirali sedimenat. Otkrili su i dost kisika i velik broj različnih mikroorganizmov.

Tagovi: