Martin Ivančić o značaju noveliranja Zakona o narodni manjina, školstvu i mediji

Predsjednik Hrvatskoga kul­turnoga i dokumentarnoga centra kao i aktualni pot­pred­sjednik hrvatskoga Na­rod­nosnoga vijeća pri Saveznom kancelarstvu Martin Ivan­čić je bio gost u Centar.razgo­voru i Petra Tyrana srijedu, 13. junija u Hrvatskom centru u Beču. „Zakon o na­rodni grupa“ iz 1976. ljeta je potribno minjati jer je zastario i izgradjen na teritori­jalnom principu, pa uzima u obzir samo gradišćanske Hr­vate u Gradišću, a ne i one u Beču. To već ne odgovara današnjoj situaciji“, rekao je na tribini Centar.razgovora, bivši visoki činovnik u Gradišćanskoj zemaljskoj  vl­adi i bivši općinski politi­čar, socijaldemokrat Martin Ivančić.

Preživit ćedu lokalne i regionale novine i one za „grupe s posebnim z­a­nimanjem“

Printmediji danas najjače trpu pod boomom medijske digitalizacije. „Lokalno“ do dana današnjega nije online-domena, jer se „lokalno jednostavno ne more pretvoriti u pineze“. Ali zato ćedu lokalni mediji, a tim pred svim i lokalne odnosno regionalne novine i nadalje postojati i morat ćedu postojati.

Pri Anketi o mediji HŠtD se je obratilo Kancelarstvu s predlogom o podupiranju

U okviru posebne internet platforme u Saveznom kancelarstvu „Meine Inputs zur Medienenquete“ se je i Hrvatsko štamparsko društvo obratilo ovoj platformi a tim indirektno i ministru kulture Gernotu Blümelu, ki je odg­o­voran i za medije a tim, naravno, za manjinske medije.

Na Brijuni konferencija o nacionalni manjina, migracijami i sigurnosti

Pedesetak znanstvenikov i stručnjakov ki se bavu nacio­nalnimi manjinami, migracijami i sigurnošću iz devet zemalj okupilo se je na tro­dnevnoj 22. medjunarodnoj znanstvenoj konferenciji na temu „Nacionalne manjine, migracije i sigurnost u dem­o­kratskim društvima“ ka je u petak, 25. maja započela s djelom na Brijuni. Jur 14 ljet Aleksandar Tolna­u­er predsjedava Savjetom za nacionalne manjine Vlade RH ki kontrolira provodjenje ustavnoga i drugih zakonov o pravi nacionalnih manjin kih je 22 u Hrvatskoj. Djelovanje Savjeta je medjuna­rodno prepoznatljivo, zbog čega Tolnauera često pozivaju da održi predavanje po europski institucija. Tolnau­er ističe, da iako su prava na­cionalnih manjin zakonom u Hrvatskoj maksimalno regu­lirana, ipak se iz neznanja ti zakoni, kao i mnogi drugi, u potpunosti ne prakticiraju.

Obnovljeni kulturni centar Matr­štof s opširnim novim konceptom

Za donedavni Kulturni centar u Matrštofu — namjesto da srušu ovu zgradu, ku je arhitektonski koncipirao po­znati M­ate Szauer — izmi­s­lili su novi koncept. Uz os­t­alo u­buduće u obnovljenoj zgradi će biti sidišće Zemalj­skoga arhiva, Zemaljske bib­lioteke, Doma literature kao i Narodne visoke škole. O­d­govaraju­će plane je prošli ta­jedan pre­zentirao zem. sav­jetnik za kulturu Hans Peter Dos­kozil (Spö). Nova dvo­rana za priredbe je koncipirana za skoro 350 ljudi.

Samoborski muzej predavanjem i izložbom o gradiš­ćanski Hrvati obilježio »Medjunarodni dan muzeja«

Samoborski muzej priklju­čio se je u petak, 18. maja obilj­e­žavanju Medjunarodnoga d­a­na muzeja izložbom i predavanjem o gradišćanski Hrva­ti. Uz prigodnu izložbu o životu i običaji gradišćanskih Hrvatov, u Muzeju je održano i predavanje dr. Katarine Tyran, sveučilišne asistentice na Institutu za slavistiku Bečkoga sveučilišća. Kako su uvodno pojasnili ravnatelj muzeja Miroslav Milonjić i kustos Luka Kazimović, ova izložba je dio svojevrsnoga tematskoga ciklusa; naime, prošlo ljeto je Samoborski muzej priredio izložbu o mo­liški Hrvati, a planira se da će kljetu u Samoboru biti pri­kazana i izložba o karašev­ski Hrvati u Rumunjskoj.

Oko 700 djelačev premalo u istočnoj Au­striji — šparoga ostaje dijelom neobrana

U G. Austriji su to u­gorki, krastavci, u Tirolu ja­buke, u D. Austriji špa­roge, jagode. Svim im je jed­no zajedničko — mnogo to­ga ostat će neubrano zbog manjka djelačev. Die Presse piše: Austriji nedo­staje sezoncev. Mnogi od njih dohadjaju iz istočne Europe pak nadležno ministarstvo odbije djela­če ki nisu iz EU. Ta kvota je svako ljeto sve ma­nja: ljetos 2150 — za 700 premalo.

„Manjine svome gradu“ — večer glazbe i emocijov u Umagu u Istri

U srijedu 9. maja o. lj. Umag je u velikom stilu proslavio Dan Europe tr na najbolji način oživio geslo „ujedinje­ni u različitosti“. Umaške nacionalne manjine i zajednice Talijanov su brojnoj pu­bliki priredile priredbu tijekom ke su glazba i recitacije odjekivale prepunim trgom tr mamile ćuti ponosa i zajedničtva. U Umagu, od gotovo 15.000 stanovnikov, njih 30% pripada nekoj od prik 20 nacionalnih manjin.

Završna priredba za Minority Safepack

Na završnu priredbu austrijskoga komiteta europ­ske gradjanske inicijative Mi­nority SafePack srijedu, 9. maja je bila završna priredba u Hrvatskom centru u Be­ču. Pozvani su bili zastupniki gra­dišćanskih Hrvatov i koru­ških Slovencev, ki su bili na bilo kakov način upleteni u ovu kampanju, ka je završila kratko po Vazmi. Cilj je bio priredbe, da se završno zaokruži ova kampanja, ka je du­rala prilično ljeto dan dugo, veli govoračica austrij­sk­oga komiteta za Minority SafePack, Gabriela Novak-Karall.