Člani Hrvatskoga akademskoga kluba (Hak) u Beču, dr­uštvo ka okuplja gradiš­ća­n­skohrvatske studentice i stu­dente, akademičarke i akademičare, angažirane ljude svih uzrastov i životnih do­bov, kim leži na srcu oču­va­nje hrvatskoga jezika, hrvat­ske kulture i društveni i politički uvjeti za to, u četvr­tak navečer, 6. decembra su imali dvostruki uzrok za slavlje.

BEČ — Prvo je predvečer na općoj izbornoj skupštini Hak-a, mlada 19-ljetna studentica prehrane Vera Buranić iz Mj­e­nova izabrana za novu pred­sjednicu ove udruge ka je sku­pa s Hrvatskim gradišćanskim kulturnim društvom (Hgkd) u Beču u 1994. ljeta utemeljitelj Hrvatskoga centra, otvorenoga za sve Hrvate, bez obzira od­a­kle dolazu. Potom je u nazočnosti mnoštva mladih gradiš­ćanskih Hrvatov upriličena sv­ečana proslava 70. rodjendana Hak-a, čiji je osnovni ci­lj očuvanje, gajenje i razvitak hr­vatskoga jezika, kulture i ide­n­titeta grad. Hrvatov u Austriji i austrijskom susjedstvu.

„Uz ostvarenje navedenih ciljev, nam Hak-ovcem važna je i suradnja s Hrvatskom, s kom imamo u planu zajednički djelati na različni kulturni i znanstveni projekti“, rekla je novoizabrana predsjednica V. Buranić. Posebno je naglasila kako je „jako srićna i ponosna“ da su joj nje „Hakovci“ pokl­o­nili povjerenje peljanja ovoga poznatoga i priznatoga društva u kom su kroz sedam desetlje­ća ponikli i prošli mnogi po­znati gradišćanski Hrvati.

„Posebno dobru suradnju imamo s hrvatskim Veleposlan­stvom u Beču na čelu s velepo­slanicom Vesnom Cvjetković. I danas je bio ovde nazočan predstavnik Veleposlanstva RH ča nas posebno veseli kada vidimo da se prati i cijeni djelo nas mladih. A mladi su buduć­nost svake zemlje! Posebnu zadaću kod narodnih manjin imaju mladi narašćaji, ki moraju sačuvati nasljedje svojih roditeljev i starih generacijov, prvenstveno svoj materinski je­zik i kulturu, ako želju opstati“, napomenula je nova pred­sjednica Hak-a.

Kako je napomenula Hak se zalaže za poboljšanje i provedbu prava i interesov gradi­š­ćanskih Hrvatov uglavljenih u članak 7 austrijskoga Državnoga ugovora iz 1955. ljetov ki im jamči njeva manjinska pra­va. Na medjunarodnoj razini Hak je član i utemeljitelj me­djunarodne udruge mladih pri­padnikov Europskih narodnosti (Men). Izdaje i svoj kultu­r­n­o-politički časopis Novi glas, u kom pišu talentirani mla­di gradišćanski Hrvati. O tom, ali i o povijesti, politi­čkom angaž­manu Hak-a za hr­vatski kao službeni jezik u Gra­­­dišću, me­djunarodnoj suradnji kao i a­n­gažmanu hakovcev za Hrvatsku podsjetili su uvodni­čari, čestitajući im sedam desetljeća nje­voga uspješnoga i značajnoga djelovanja u Beču i Gradišću.

Laudaciju na ov hakovski ju­bilej je držala prva predsjedni­ca Hak-a, mag. Marijana Gran­dić (vidi i 8. i 9. str.). Glazbeni o­kvir svečanosti dali su Paxi na čelu s Ferijem Fellingerom. Uz popularne hrvatske hite tr kulinarske specijalitete, mno­štvo mladih uživalo je u sjajnoj atmosferi u Hrvatskom ce­n­tru u Beču zajedno s nazočnimi go­sti i uzvaniki, do ranih ju­tar­njih uri.

(Snježana Herek/uredn.)

Kategorije