„Geni - šance - talenti/ Kako menadžerirati svoj talent?“ je bila tema 18. simpozija gra­dišćanskih odgojiteljic i pedagogic za rani odgoj u Raj­nofu. Referirao je peljač Instituta za medicinsku genetiku bečanskoga sveučiliš­ća, Markus Hengstschläger.

RAJNOF — Markus Hengst­schläger je pred kih 350 peda­gogic pledirao za podupiranje talentov i jakosti svakoga pojedinoga diteta, da dojduća ge­neracija bude pripravna na bu­dućnost. Svako dite da se uz fundamentalno znanje mora naučiti i socijalne kompetencije, kako su to suradjivanje s drugimi, je uz ostalo naglasio dr. Markus Hengstschläger.

Simpozij odgojiteljic i peda­gogic u dičjem obdanišću priredjuju svako ljeto jednoč. Je­d­na od organizatorov je i nadzornica za dvojezični odgoj Kornelija Berlaković.

(uredn.)

Kategorije