Autohtone narodne grupe u Austriji su bile glavna tema sjednice ORF-Savjeta publike, četvrtak, 29. novembra u B­e­ču. U gremiju s 31 članom mag. Joži Buranić, potpred­sjedik Hkd-a u Gradišću zastupa interese narodnih grup. On je ljetos naslijedio bečkoga Čeha Karla Hanzla. Joži Buranić je za narodne gru­pe potribovao ravnopravnost u ponudi ORF-a. Glavna točka i jednoglasni zaključak u ple­numu kao ponovna preporuka na direktorij ORF-a.

To znači potvrdjenje zaključka bivšega zaključka Savjeta pu­blike i skupnoga zaključka svih narodnosnih vijećov u Saveznom kancelarstvu: „ORF-Savjet publike u svojoj plenarnoj sjednici pod predsjedničtvom mag. Walt­e­ra Marschitza, jednoglasni je primio sljedeće preporuke generalnomu direktoru ORF-a:

Der ORF-Publikumsrat hält die Vorhaben im Jahressendeschema 2019 in Bezug auf die Volks­gruppenberichterstattung im Fernsehen für u­nzureichend und fordert d­a­her nachdrücklich de­ren Au­s­weitung. Dies soll insbesondere durch eine österreichwei­te, wöchentliche, halbstündi­ge Sendung über alle Volksgruppen auf ORF III Kultur und Information oder ORF 2 unter besonderer Be­rücksichtigung der autoch­thonen Volksgruppen in Wien gewährleistet werden.“

Dakle, ORF-Savjet potribuje proširenje emisijov na jeziki autohtonih narodnih grup s po­sebnim obzirom na autohtone narodne grupe u Beču i to npr. u shemi ORF-a III. Radilo bi se o pol ure dugoj TV-emisiji, ka bi se emitirala širom Austrije.

Wrabetz je rekao, da zbog šparanja ORF-a veći opseg nije moguć, i „moramo očuvati to ča imamo“. Joži Buranić odgo­vorio mu je na to, da „…za na­rodne grupe je nerazumljivo, da je ORF proširio svoje dje­lo­vanje (ORF III, …) a opseg za narodne grupe se ali nije“.

Plenum Savjeta publike jur lani je zaključio, neka ORF pr­o­širi program za narodne gru­pe s težišćem na bečanske narod­ne grupe u programu ORF III ili u ORF 2, jer Čehi, Slovaki, Madjari i Romi nimaju svaku nedilju svoju emisiju. Zbog to­­ga neka bi se stvorila za nje sku­pna emisija ku bi svaku nedilju mogli gledati. Pokidob se je sastav Savjeta publike u medju­vrimenu minjao je Buranić p­o­tribovao, da se Savjet publike opet bavi ovim potribovanjem.

Nadalje su u Savjetu publike napomenuli neke druge nedo­statke i potribovali poboljšanje:

  • Triba poboljšati opseg emisijov na televiziji za narodne grupe, a posebne one u Beču (vidi rezoluciju)
  • TVtheka — samo sedam dan vidljiva: Ovo potribovanje je i u smislu ORF-a i dobro došlo Wrabetzu, jer on to potribuje i za druga područja. Ovde bi se morao minjati zakon.
  • ORF-arhiv za narodne gru­pe: emisije neka se arhiviraju — da se moru kašnje pogledati; to je posebno važno za škole i mlade.
  • Integracija temov o narodni grupa u ostalom programu ORF-a (OE1, kult. program…)
  • Vrimena emitiranja u radiju za neke narodne grupe nisu najbolja – dost kasno navečer (pandiljak od 20.00 do 22.00)
  • Ponavljanje emisijov Dobar dan Hrvati — je u neredoviti vrimeni na nedilje ili utorke, to neka se fiksira.
  • Želja za suradnju i kooperaciju sa susjednimi zemljami je potribna; tako da opet budu mogli gledati Dobar dan Hrvati u Madjarskoj i Slovačkoj.
  • Jasni apel na odgovorne, da se redakcijam postavi na raspo­laganje dovoljno resursov, da moru producirati ove emisije u potribnom opsegu i kvaliteti.
  • Već dičjih emisijov, ke nažalost nimaju mjesta, jer je op­seg emitiranja jur jako skroman.

Posebno se je istaknulo od zastupnikov manjin, da ma­nji­­nske redakcije ORF-a imaju visok kvalitativni nivo i emisije su dobro primljene.

(uredn.)

Kategorije