Zemlja Gradišće i Esterházy- grupa su se pogodili i sklopi­li nagodbu (Vergleich). U in­tenzivni razgovori su obadva partneri još pred krajem minuloga ljeta skončili ljeta dugu pravnu svadju. Na teme­lju osnovnoga dogovora od fe­bruara 2018. obadvi strane su 20. decembra sklopile op­širan dogovor, ki predvidja financijsku nadoplatu i usku suradnju u pitanju kulture u dojdući ljeti. Tim su ukinuli i sve još otvorene postupke. 

ŽELJEZNO — Gradišćanski zemaljski savjetnik za financije mag. Hans Peter Doskozil je izjavio da su ovom pogodbom „povukli konačni potez pod na­tezanja u svadji u prošli ljeti. U budućnosti ćemo skupa dje­lati na tom, da bi kulturna ze­m­lja Gradišće i nadalje napred­o­vala. Povezat ćemo naše sna­ge da bi ubuduće bile osigurane važne kulturne inicijative kao npr. opera u kamenolomu u Svetoj Margareti.“

Kako je u vezi s tim izjavio dr. Stefan Ottrubay, generalni diretor Esterházy-grupe „ova općenita pogodba i pomirenje u otvoreni pravni tema važan je kamen temeljac u odnosu med Zemljom i Esterházyjem. Po dvanajst ljet dugoj ledenoj dobi sada opet moremo snažno dalje razviti jur započetu s­uradnju u područji kulturnoga i prirodnoga turizma, regi­o­nalnoga razvitka imobilijov (n­ekretnin), kod bio-namirnic (hrane), u gastronomiji i pre­noćevanj kao i mnogo drugo.

S ovom konačnom pogodbom skončana je i svadja u ve­zi s Dvorcem Esterházy. U pr­o­ces o nadoknadi škode za dv­o­rac je Esterházy u 2011. ljetu tužio Zemlju Gradišće za nadoknadu škodov od ukupno 11 milijuni €. Uključivši kamate, činže se je ova svota sumirala skoro na 18 milijuni €.

Da bi završili ov civilni pra­vni postupak u svadji s Dvorcem Esterházy se je Zemlja obavezala da će platiti 6,875 milijuni € u nekoliko navra­tov do 2021. ljeta. „Orangerije“ u dvorskom parku kao i „Projektni prostor“ u bivši štala ćedu vrnuti Esterházyju. Uza to ćedu prostorije Dvorca Es­terházy opet stati na raspola­ganje Zemlji Gradišće za re­prezentativne svrhe — tako i za svetačnosti u vezi sa »100 ljet Gradišće« 2021 ljeta.

Da bi osigurali opere u kamenolomu u Margareti, sk­lo­pili su drugu pogodbu: Zemlja, Esterházy i organizator Ar­ena­ria su se ujedinali na plaćanje 800.000 €. 2019. ćedu prikazati »Čarobnu frulu«.

(uredn.)

Kategorije