Hrvatsko kulturno društvo u Gradišću Hkd je održalo sv­o­ju generalnu sjednicu i redo­vitu izbornu skupšćinu nedi­lju, 25. novembra u Remu­ševi dvori vinarske obitelji Jakšić u Uzlopu. Pri tom je generalna sjednica jednogla­sno odibrala dosadašnjega predsjednika ddr. Stanka Horvata ponovo za predsjed­nika a en bloc cijelo pred­sjedničtvo ko ostaje isto kao i do sada. Hkd nudi malim društvam kooperaciju pri st­a­v­ljanju molbov za podupira­nje kod Saveznoga kancelar­stva i si kani pridržati malu svotu od svakoga da bi tim znamda mogla financirati do­datnu osobu u operativi. Ov novi servis Mat­thias Wagner je predstavio pri gene­ral­nom spravišću Hkd-a.

UZLOP — Na početku generalne sjednice je predsjednik Stanko Horvat dao opširan iz­vješćaj i pregled o djelovanju u minuloj društvenoj periodi. Istaknuo je djelovanje i u tu- i inozemstvu. Tako npr. nedavno sastanak Koordinacijskoga odbora gradišćanskohrvatskih društav iz četirih zemalj i npr. i shodišće Svetomu Vlahu u Dubrovniku i Svetomu Tripunu u Kotoru. Na tom shodišću, ko je bilo paralelno sa shodiš­ćem u organizaciji Željka Odo­bašića i biškupa Egidija Živkovića, u organizaciji Hkd-a je sudjelovalo kih 20 ljudi.

Kao cilj djelovanja je Horvat istaknuo i hrvatsko školstvo u Beču a kao cilj u Narodnosnom vijeću je istaknuo da kanu preminiti poslovni red i veću transparenciju pri podi­ljenju subvencijov. Uz jezične tečaje je istaknuo i suradnju s Hrvatskom gospodarskom a­ge­ncijom a posebno je naglasio i za škole aprobiranu knjigu »Povijesti Gradišća­nskih Hrvatov«, od ke su naručili jur drugu tiražu, jer je prva zapra­vo rasprodana. Horvat kani projti u Zagreb, da bi usp­o­st­a­vio kontake s Hrvatskim nogo­metnim savezom da bi financijski pomogli da bi se mogla postaviti nogometna mom­čad, ka bi se naticala pri Europeadi 2020. ljeta u Koruškoj.

Kljetu, 2019. ljeta Hkd će slaviti 90. ljet postojanja a za­to ćedu izdjelati posebne priredbe širom Gradišća.

Posebno su istaknuli, da u zadnji ljeti sve manje malih dr­uštav prosi podupiranje od Saveznoga kancelarstva. Sta­n­ko Horvat je rekao da je tim društvam jako teško, da bi sa­mi sastavili molbe jer nimaju potribnoga znanja za ispunje­nje molbe. Zbog toga bi Hkd za nje preuzeo ta posao, jer da imaju već iskustva pri sastav­ljanju molbov.

Uz predsjednika ddr. Stanka Horvata potpredsjedniki Hkd-a su Štefan Matković, mag. Jo­ži Buranić i Sigi Hajszan, bla­gajnik je Ivica Heršić a tajnik mag. Jandre Palatin.

(uredn.)

Kategorije