43. po redu hrvatsko shodišće u Juru je ujedno bilo i državno shodišće

Na Majikin dan u Ugarskoj, nedilju 4. maja u Juri su odr­žali tradicionalo hrvatsko sho­dišće ka „Krvave suze to­čećoj Mariji“, u medjuvrime­nu jur 43. po redu shodišće u Jurskoj katedrali. Ljetos je sudjelovalo već ljudi nego lani, polag organizatora kanonika Jive Šmatovića ih je bilo oko 700, pretežno Hrva­tov iz Ugarske, Austrije i Slovačke. Jurski biškup dr. Lajos Pápai je pozdravio vjernike na hrvatskom jeziku. Glavni celebrant je bio varaždinski biškup mons. Josip Mrz­ljak, ki je u svojoj prodiki uz ostalo naglasio, kako važ­no je o­čuvanje hr­vat­skoga jezika.

Pater Augustin Blazović, Dušobrižnik gradišćanskih Hrvatov u Beču

Po I. svitskom boju priklj­u­čili su Zapadnu Ugarsku, da­kle i područje današnje savez­ne zemlje Gradišće k Austri­ji. Potegnute su nove granice i naši ljudi ki su do tada dje­lali u Šopronu, Kisegu, Sa­m­botelu i u drugi ugarski mjesti, zaposlili su se: u Štajerskoj, Novom Mjestu i Beču ili drugdir. Ljudi okolo Želje­zna i iz sjevernoga Gradišća su imali dobre veze u Beč. Iz sridnjega Gradišća se je iz Beča tribalo duglje domom nego da­nas u Ameriku. Ta­ko su se ljudi iz sridnjega i južnoga Gradišća vozili redje do­mom, a službene, ke su prik zime u Beču služile ni pol lje­ta ne.

Ča papa Franjo misli o ateizmu, pobačaju, eutanaziji…

Ča papa Franjo misli o vje­ri, ateizmu, pobačaju, euta­n­a­ziji, grihu, feminizmu, celibatu, pedofiliji, vezi politi­ke i moći, samoubojica, homoseksualci i istospolni hi­štvi (braki)... To su teme knjige »O nebu i o zemlji«, nastale na temelju razgovo­rov rabina Abrahama Skor­ke i kardinala Jorgea Ber­goglia, od 13. marca i pape Franje, ka je objavljena u 2010. ljetu u Argentini i čiji je prijevod upravo izišao u izdanju V.B.Z.-a.

Martin Korpić novi generalni vikar dijeceze

ŽELJEZNO — Dijecezanski biškup dr. Egidije Živković je imenovao Martina Korpića (57) novim generalnim vikarom Dijeceze Željezno. Korpić momentano vrši funkciju desetnika de­kanata Željezno i farnika fare Željezno-Gornji Brig i Mala Holovajna. Svoju novu funkciju će nastupiti 1. septembra o. lj., dakle s početkom novoga crikvenoga djelatnoga ljeta. Do on­da će nadalje služiti kao desetnik i farnik.

 

U Rimu izabran novi papa, Argentinac Jorge Mario Bergoglio: Franjo I.

Papu Franju, isusovca (jezuita) iz Buenos Airesa, kardinali su izabrali u srijedu, 13. marca u petom krugu glasanja oko 19 uri. U nastavku su neki zanimljivi detalji o Jorgeu Mariu Bergogliou, ki je kao kardinal izbigavao rezidenciju i luksuz. Živio je u malom stanu (Wohnung) i koristio javni prijevoz. Novi poglavar Katoličanske crikve, 266. papa po redu, glasi kardinalov je postao Argentinac, nadbiškup Buenos Airesa Jorge Mario Bergoglio (76). Novi papa je izabrao ime Franjo po Franji Asiškom.