U poniznosti do štale betlehemske, k najponiznijemu, malomu Bogu. Mali Jezuš dojde u štali i na svit, da ispelja človičanstvo iz štale griha. Ta štala simbolizira i našu dušu, srce, ko zna biti odurnije i od štale. U štali nima griha, ali srce človičje se zna preobraziti iz ditinje čistoće u vonjavu močvaru. Dojde na svit u štali, da ju očisti, štalu našega srca.

 

S veseljem se spusti u svaku grišnu dušu, ka je pripravna i dopušća Bogu, da nam dušu očisti od sve zloće. Toga maloga Jezuša pozdravljamo na Božiće, ke je došao da oduzima grihe svita.

 

Advent je, pripravljamo se na dolazak Otkupitelja svita. Prignimo glave pred njim u poniznosti, kako je i On prignuo glavu pred nami do tla i tako prao noge apoštolom. Poniznost, početak našega obraćenja.

 

Kristuš ponizio se je pred nami do križa, a mi se ne bi ponizili pred našim bratom, ali najprvo pred Bogom. Gizdav človik nikad Boga spoznat, tako i človika priznati neće.

 

Advent je, nosimo grihe svita, ali najprvo naše, svoje pred jaslice. 

 

Poklonimo mu se, kako su mu se poklonili pastiri. Nosimo dare, naše grihe pred Boga, pred jaslice. Došli smo se poniziti pred Malim Jezušem, a ne hvaliti. Ali hvalu dati Bogu, Jezušu, da je ostavio, zaminio nebesku slavu i došao med nas u štalu.

 

Svaki človik nosi u sebi zbog istočnoga griha klicu gizdosti, i ako ne pazi ova klica se razbukta, tako jako, da misli o sebi, da je on Bog, a višnjega taji. Bog odbija gizdave ljude, a ča je mi ne? Gizdave ljude je teško podnositi. Zato ponizite se pred Bogom tako i pred človikom, da nas primi Bog, tako i ljudi. Živiti tako, da bi se bili i mi u štali narodili. S Jezušem je počelo novo protuliće na zemlji. Prognale su nove mladice milosti iz te štale. Nekada bio je pun veselja zali, kad mu se je ugodalo zbuditi gizdost u srcu prvih roditeljev, u Adamu i Evi. A na Božiće počela je propast zaloga duha, Jezuš proglasio je amnestiju svim ljudem dobre volje, i ostao je zali bez plinja. Ne on će trgati ljude nego, ufamo se, ta Jezuš, ki se je u štali rodio i na križu život dao za nas, za naše spasenje.

 

Ne nek šetovati u Betlehem, kako su šetovali pastiri k njemu, nego šetati s Njim. Bog postao nam je suputnik u Jezušu i putovati će s nami, ča do konca svita. Zato pridružiti se Njemu u svoj svojoj poniznosti, kot se je i On pridružio nam u betlehemskoj štali.

Kategorije