Zlata vridni su hipci, ke tate posvećuju svojoj dici

Tate su jako skromni, barem u Austriji. Ako ne bi stalo u kalendaru, vjerojatno ne bi ni mislili, da je prikzutra Očev dan. U Austriji ga imamo od  1955. ljeta, a sve­čujemo ga drugu nedilju u juniju u krugu obitelji. Na­ši tate bi mogli biti nenavidni na svoje kolege u Ita­liji ili Ameriki, kade se tate ravno tako častu kot­no majke. Gdo si trapi glavu, ki dar bi za tatu bio id­e­alan, nima la­ko, ar tate nisu lako za obdariti. Ma­mi se moru kupiti kitice, parfem ili bombonjera, i bit će srićna. Ako za Božić tata nije dostao flošu vina, je morebit sada prilika darovati mu dobru kapljicu vina.

Tagovi: 

Zač folklor jeziku kopa grob?

Na bazi aktualnoga znanstvenoga stanja i znanja na području pragmatične semantike, moremo izviditi komunikativni potencijal našega jezika. Pragmatična semantika je pod­ručje lingvistike, u kom se bavimo — kot Wittgenstein ve­li — igrami riči u komunikaciji. Svaka rič ima znače­nje, ko pripadniki jezične zajednice fiksiraju na temelju regularno­ga hasnovanja jezika i skupnoga socijalnoga znanja. I ta­ko se etabliraju jezične konvencije i norme, kih se govorniki jezične zajednice držu, kad produciraju smisao u svoji rečenica i teksti. Gdo ne po­štuje konvencije, za ke se je dogovorila jezična zajednica, on nima šanse, da ga drugi razumu, veli Wittgenstein.

Tagovi: 

Ste znali? - Znanje jezične zajednice je vezano za riči?

Da človik more razumiti je­zik, mu je potribno zna­nje. Normalno pisac polazi od to­ga, da štitelj ima zna­nje, ko mu je potribno da razumi nje­gove poruke. S druge strani se ufa i štitelj, da pisac zna, ča on zna i ča on ne zna, a pak na temelju toga formulira njegove tekste. Znanje pis­ca i znanje štitelja se u normalnoj i uspješnoj komunika­ciji po­kla­­paju, i zato velimo da oba­­dvi strani — i pi­sac i štitelj — imaju sk­u­pno znanje, takozvani common ground. Sa­mo na bazi skupnoga zna­nja pisac štitelju more poručiti nove informacije.

Tagovi: 

Ste znali? - Kako preobladati lijenost?

Lijenost je manjak volje i ener­gije, da ispunimo svoje zada­će. Ali postoji mali trik, ka­ko se sami moremo nadmudriti i dati na posao. Ako si najper zamemo male ko­rake ili ako veliko djelo po­dilimo u porci­je, moremo smanjiti pritisak, ki je mnogokrat uzrok za lije­nost. Re­du­cirati stres znači, motivirani u relaksiranoj atmosferi obavljati potribne po­sle. Čim za­vršimo jedan ko­rak ili jednu porciju djela, si moremo pofrgunati zasluženu pauzu prelje nego se po­svetimo drugomu dijelu za­da­će. Kad orgulice jednoč svi­raju, ne dura dugo i obavljen je cio posao.

Tagovi: 

Nije tako lako razumiti, ča se piše i govori!

Kako bi se mogli razumiti? Imamo jezik, da se razumi­mo! A ipak se dostkrat u žitku nismo razumili. Razumiti je umjetnost. Ali to ne znači, da ne moremo biti umjet­niki razumivanja. Postoji na­čin, ka­ko bi m­ogli razumiti već, iako nikada nećemo do kraja razumiti svit, druge ljude, a niti nas same. Početo od starogrčkih vri­men mislioci kanu razumiti, kako funkcionira raz­umivanje, i to proces reflektiranja, na či­jem kraju je smisao. Ta proces zovemo grč­kim imenom hermeneutika. Hermeneutika je izvidjanje smisla i bazira na mentalnom diskursu.

Tagovi: