Ste znali? - Nešto o bedaki

Gdo misli, da je kompetentan, ima problem, a ta problem je njegova bedavost, tojkavost, zjalavost. On je prebedav, -tojkav, -zjalav, da razumi da je mentalno ograničen. Dunning-Kru­gerov efekt opisuje to, kad ljudi o sebi mislu da su spametni, a drugi bedavi. Ljudi su za toliko bedaviji, čim već zna­nja i sposobnosti se­bi pripisuju. Gdo nije kompe­ten­tan, ne zna da nije kompeten­tan, ali misli da su svi drugi bedavi, a on da je spametan.

Tagovi: 

Ča bi rado štali u Hrvatski novina? (1)

Vist je važna, ako ima posljedice za naš žitak! Vist je, ako teta Bare na cimitoru stre­fi pokojnoga! Vist je dogodjaj, ki se zapravo ne bi smio razglasiti! Ali štitelj je znatiželjan pak kani dozviditi, ča je novoga? Kade je teta Bare strefi­la pokojnoga? Ka­da je to bilo? Ka­ko se je to moglo stati? Zač? Ča to znači za nas? To, ča štitelja inter­esira, su fakti, ki moraju biti istiniti. Ako novinar ne more izviditi, je li su podatki, o ki pi­še, točni, je bolje da ne piše ništ!

Tagovi: 

Ste znali? - Krhić nije samo za zece!

Krhić je za mnoge haluga, ali zapravo je on hrana. Lišće krhića je bogato vitamini i minerali. Krhić se trga prlje nego procvate. A cvijete si pak moremo peći. Najt će­mo krhić svagdir, i ništ ne tribamo platiti za njega. Morebit je ugodnije kupiti glavicu salate nego zapuditi se na vrt i pobirati ga za salatu. Ali veli­ka razlika je u tom, ča smo sami ubrali na vlašćem vrtu i ča smo kupili. Jasno je da će­mo si krhić nabrati da­leko od ceste. Liš­­će krhića je manje gorko dokle kr­hić ni­je pro­cvao. Prepo­ru­č­ljivo je da lišće krhi­ća oko dvi ure dugo nama­čemo u mliku, da bi izgubilo gorko­ću. Ako znamda još niste nikada kušali krhić, kad m­i­slite da je haluga ili krma za zece, dajte sebi i njemu priliku, da se upoznate. Mo­rebit će vam se račiti salata od krhića.

Tagovi: 

Znate, ku vezu luk ima s protulićem?

Vrime utiče na našu odluku, ča ćemo se opraviti, hlače, halju ili morebit kostim. Čim završava hladna ljetna dob, si trapimo glavu o prateži za pri­jelaznu perio­du, ka kod nas počinje s Vazmi. Vazmi su prva prilika, da zimsku jupu o­stavimo do­ma. Ljetos se pitamo, je li će na Vazam zaistinu biti jur tako li­po, da se budemo mo­gli obli­ći laglju pratež. Svit­ska organi­zacija za mete­orologiju je 1. marc deklarira­la kot početak protulića, pre­m­­da se kalendarski po­četak pro­tulića redi po poziciji Sunca zvrhu ekvatora. Sunce tu točku dostiže med 19. i 21. marcom, kad dan i noć duraju glaj­no dugo. Svejedno, kakovo vrime će biti na Vazme, je li hladno ili jur teplije, protuliće nam je prispilo prem svih kapriolov.

Tagovi: 

Znate i vi to, ča znaju srićni ljudi?

Način, kako završavamo dan, je istotako važan kotno na­čin, kako ga počnemo. To, ča djelamo pri kraju dana, utiče na naše raspoloženje i dobro­stanje. Ako se na kraju dana pripravimo na zutra­šnji dan, moremo jur unajper odrediti, kako će­mo se ćutiti jutro rano. Teško je, da smo srićni, kad s jedne strani drugi potribuju našu pažnju, a mi s dr­u­ge strani našu pa­žnju nonstop po­svećujemo drugim.

Tagovi: