Za 32.000 gradišćanskih školarov i školaric je pandi­ljak, 2. septembra počelo no­vo školsko ljeto. Od toga se 1.438 dice u dvojezični razredi osnovnih škol uči hrvat­ski. 336 školarov iz dvojezi­č­nih škol je pandiljak imalo svoj prvi školski dan. U novi sridnji škola Gradišća je 150 dice u dvojezični razredi.

ŽELJEZNO — U Novoj dv­o­jezičnoj sridnjoj školi u Velikom Borištofu imaju 50 dice u četiri razredi, od toga je 12 po­četnikov.

U Svetom Mihalju u Novoj sridnjoj školi imaju 5 dvojezič­nih razredov ke ukupno poha­dja 69 dice. U prvom razredu je 13 školarov i školaric. U Ve­likom Petarštofu u Muzičkoj novoj sridnjoj školi podučavaju 41 dite u četiri razredi i na hrvat­skom. Od toga je ljetos devet početnikov.

Na svi ostali škola Gra­diš­ća u ki se p­o­dučava hrvatski kao obavezni predmet, kao neobavezna vježba ili kao slobod­ni predmet ćedu broji biti po­znati stoprv koncem miseca.

Školare podučava 150 dvojezičnih učiteljev. Ali u ovom školskom ljetu je premalo učiteljic za dvojezično podučava­nje odnosno za peljanje dvoje­zičnih razredov na osnovni šk­ola širom Gradišća, je javila nadzornica za manjinsko ško­l­stvo mag. Karin Vukman-Artner. Ukupno da fali 9 učiteljev odnosno učiteljic. Na pogo­djeni škola ćedu podučavati po tandem principu da more ipak obdržati dvojezično podučav­a­nje, je javila Hrvatska redakci­ja Orf-a Gradišće.

To znači da će dvojezični učitelj ili dvojezična učiteljica iz paralelnoga razreda pomagati samo nimškogovorećemu ­u­čitelju ili nim­škogovorećoj u­č­i­teljici pri podučavanju i ko­m­u­nikaciji na hrvatskom jeziku. Polag nadzornice gdje Karin Vukman-Artner je od toga ma­njka hrvat­skih učiteljev pogo­djeno šest osnovnih škol u sje­vernom Gra­dišću (OŠ Pan­drof, Vorištan, Štikapron, Cindrof, Klimpuh i Otava).

Aktualni broj školarov (s danom 5. 8. 2019.) u Gradišću na općeobrazovni škola (Aps) 18.145 školaric i školarov (u školskom ljetu 2018./2019: 18.184) ke podučavaju u 1.074 razredi (2018./2019.: 1.080) Općeobrazovne više škole (tj. Ahs/Bmhs) pohadjaju 14.093 školarice i školari (2018./19. čjeta: 14.149) u 639 razredov (2018./2019. ljeta: 632).

(uredn.)

Kategorije