Zemaljski dobitniki europskoga kviza 2018.

U četvrtak, 5. aprila održan je kviz o Europi, koga je organizirala Pedagoška visoka škola Gradišće u Želje­znu. Pri ovom zemaljskom na­ticanju sudjelovali su školarice i školari šest različnih školskih tipov. Dopodne su se pojedini dobitniki škol naticali za kvali­fikaciju u jedan od trih zemalj­skih tīmov, kamo su je pak po principu slučajnosti podilili. Med njimi i Novogorac Tobi­jaš Kovač školar 4. razreda No­ve sridnje škole Sveti Mihalj, koga je pratila učiteljica po­vi­jesti, Marlene Kirišić.

Tagovi: 

Petar Tyran u Dvojezičnoj novoj sridnjoj školi Veliki Borištof o književnosti i novinarstvu

Predavanje u Novoj sridnoj školi

U dvojezičnoj Novoj sridnoj školi Veliki Borištof nas je pohodio Petar Tyran, i je govorio o njemu i njegovi pjesmica. Školari i školarice svih razredov i učitelji su poslušali njegovo predavanje.

Hrvatski kao glavni predmet u HAK-u

Na Trgovačkoj akademiji (Hak) u Željeznu ćedu od dojdućega školskoga ljeta u­peljati hrvatski kao obavezni predmet po izboru. Do sada su školari mogli pohadjati hrvatski kao slobodni predmet, a to otpodne po regularnom podučavanju. Od jeseni početo će biti hrvatski jezik glavni predmet po izbo­ru, istotako kako španjolski ili francuski jezik. „Mene to jako, jako veseli da su se kolegi i direktorica za to odlučili, jer oni o tom odlučuju“, je rekla profesorica hrvatskoga stud. nadsavj. mag. Angelika Kornfeind, ka se je ljeta dugo zalagala i borila da se to ostvari. Momentano se 35 školarov i školaric uči hrvatski u Trgovačkoj akademiji u Željeznu — od toga 25 školarov u okviru slobod­noga predmeta.

Tagovi: 

Edita Straussberger nova direktorica Terezijanuma u Željeznu

Edita Straussberger (49) je nova direktorica Terezijanuma u Željeznu i je s početkom januara preuzela funkciju od časne sestre Johanne Vogl, ka je 17 ljet dugo sta­la na čelu trih viših škol Terezijanuma i je stupi­l­a u mi­rovinu. Cogrštofka mag. Edi­ta Straussberger, sama biv­ša apsolventica škole, je 10 ljet dugo podučavala na ško­li gospodarske predmete. Pred tim je 15 ljet dugo djelala u privatnom gospodarstvu.

Tagovi: