Četvrtak, 28. marca o. lj. je na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu mr. Ivan Rotter, MA, profesor hrvatskoga jezika na trgovačkoj akademiji i gimnaziji u Matrštofu, na poziv prof. dr. mr. Zorke Kinda-Berlaković, peljačice študijskoga predmeta Gradišćanskohrvatski/Hrvatski, održao za študente i študentice predavanje na temu: Web 2.0 za gradišćanske Hrvate.  Pritom je slavist i pedagog Rotter predstavio dva us­pje­šne hrvatske projekte, ki no­su njegov digitalni rukopis: korišćenje platforme Mahara u hrvatskom podučavanju i blog o gradišćanskohrvat­skoj književnosti.

ŽELJEZNO — Ivan Rotter, ki jur od 2010. ljeta publicira hrvatske pjesme i tekste u internetu (https://ivansic.wordpress.com) i pelja tzv. Ivanov blog „Ljubav je pjesma“, je detaljno predstavio obadva projekte budućim hrvatskim učiteljicam/profesoricam, ke su njegovo izlaganje poslušale s velikim zanimanjem. Na po­čet­ku su dostale opće informacije, kao npr. kako je došlo do ove platforme, kade je na njoj ča smješćeno, kako se more koristiti, ke su prednosti sus­tava, kade su granice, ča pojedini more koristiti u školi, itd.

Pokidob je Rotter i za svoje školare i školarice u podučavanju uredio digitalne i multimedijalne sadržaje na Mahari, je naš gost-predavač i te rezul­tate iz prakse prezentirao študentom predmeta Gradišćan­skohrvatski/Hrvatski. Kako je to biti digitalni učitelj danas? Ke mogućnosti postoju konkretno za podučavanje ali i za širenje hrvatske kulture? Koli­ko vrimena se mora potrošiti da se dojde do uspjeha? 

Trenutno je na Ivanovom blogu registrirano 120.000 kli­kov, a platformu Mahara s hrvatskimi sadržaji je jur koris­tilo 150 školarov i kolegov. 

Interesantna je bila diskusija po izlaganju. Gdo je Jelka Gregorić? Kako dugo se mo­re koristiti platforma? Zač je iz Austrije/Gradišća malo inter­esa? Kade zeti vrime za takove projekte? Ke projekte bi sa­dašnji študenti i študentice, b­u­dući pedagogi i pedagoginje, mogli ostvariti?

Ivan Rotter nam je pokazao da je čuda čega moguće. Mora se samo krenuti, ali prvi ko­rak je najteži. Na početku je (na blogu, na platformi Mahara) bio prazan list… a s vrimenom je Ivan Rotter stvorio zvana­re­­dno bogate platforme. Do sada je na primjer postavio u mrižu 2200 gradišćanskohrvat­skih pjesam! Blog na sustavu WordPress nudi pravo bogat­stvo za sve, ki su zainteresirani u našoj književnosti.

(ZKB)