Kih 2.660 školaric i školarov u Gradišću je 2. septembra došlo novo u školu. Ukupan broj dice u osnovni škola je 10.627. „Za mnoge rodite­lje, pred svim i za one ke s­a­me od­gajaju dicu, to znači financijsko opterećenje kad nje­va di­ca stupu u školu. U ovoj te­­škoj fazi kanimo pod­upirati obitelji pinezi za po­četak ško­le“, je rekla zemaljska sav­jetnica za obrazovanje Daniela Winkler u sku­pnoj presskonferenciji s obrazovnim direktorom Heinzom Josefom Zitzom 28. augusta u koj su predstavili novotarije i te­žiš­ća u škol­skom ljetu 2019./ 2020.

ŽELJEZNO — Početo od 2009. ljeta Zemlja Gradišće  o­dobrava jednokratnu početnu pomoć sa školskih pinez od  100 E za prvo razrednike, neovisno od dohotka obitelji. Uvjet za tu jednokratnu pripo­moć je da glavno sidišće diteta bude u Gradišću i da poho­di prvi razred osnovne škole. Podrobnije informacije o tom roditelji moru najti na domaćoj stranici Zemlje Gradišće: www.burgenland.at/themen/gesellschaft/familie/schulstartgeld/ ili telefonski ☎ 057-600/2789 ods. po imejlu: post.a7-familie@bgld.gv.at. Još do 30. junija 2020. lj. moru se staviti mol­be za isplaćenje školskih pinez.

Početo s ovim školskim lje­tom svako dite u osnovnoj ško­li ima mogućnost, da dodatno uz postojeće nastavne jedinice more pohoditi besplatno neo­baveznu uru engleskoga jezika u tajednu.

„Važnost engleskoga jezika ne tribam posebno razložiti. Živimo u globalnom, digitalizi­ranom svitu u kom vladanje engleskoga jezika otvara vra­ta i mnogostruke mogućnosti“, je naglasila Daniela Winkler. P­o­sebno osposobljene i izobraže­ne pedagogice i pedagogi ćedu dicu odgovarajući njevoj život­noj dobi i igrajući podučavati u engleskom jeziku i pripraviti na daljnje školovanje. Izbor u­čiteljev engleskoga jezika se odvija u posebnom izbornom postupanju a podučavat ćedu i materinci (Native Speaker).

U momentu na gradišćanski škola podučava 1839 saveznih učiteljic i učiteljev kao i 2.404 zemaljske učiteljice i učitelji. Kako je rekao obrazovni dire­ktor Zitz su u stanju pokriva­ti sve potrebe, samo za hrvat­ski je premalo učiteljic.

(uredn.)

Kategorije