Direktorica Ljuba Palatin-Wild i Osnovna škola Uzlop i kako zahadjaju s krizom i domaćim podučavanjem.

UZLOP — „četire tajedne jur nimamo škole a kako izgl­e­da je još duži čas nećemo im­a­ti“ je rekla direktorica OŠ Uz­lop Ljuba Palatin-Wild u raz­go­voru s Hrvatskimi novinami. Ona četire tajedne već nije bi­la u školi, jer pada u rizičnu grupu zbog neke prijašnje, jur davno izliječene bolesti: ima­la je upalu pluć.

Kako je rekla, svaki dan je elektronski povezana i sa školom i Obrazovnom direkcijom u Željeznu, ka je stalno povezana s Ministarstvom u Beču. Polag tih direkcijov u Željeznu odnosno Beča oni informiraju redovito roditelje. Kako je re­kla direktorica Palatin-Wild, sva dica su doma, samo jedno dite je došlo u školu kade je d­o­tična učiteljica podvara. Ro­di­teljem očito nije bilo moguće iz poslovnih uzrokov da njevo dite ostane doma.

Praksa je bila zasada tako, da se učiteljice minjaju svaki taje­dan, tako da je svenek jedna u školi. Sada namjesto da pod­u­čavaju su u stalnom kontaktu s roditelji i dici šalju zadaće i stoju telefonski ili elektronski na raspolaganje u slučaju pitanj. OŠ Uzlop ima tri razrede i četire stepene. 3. i 4. stepen su u jednom razredu koga podu­čava sama direktorica Ljuba. Ostale učiteljice su Ana Biric-Zeichmann iz Klimpuha, Petra Reinprecht iz Uzlopa i Stefanie Ehrlich iz Holovajne. Sv­a­ka razrednica ima e-mail gru­pu i je u kontaktu sa svojimi ško­la­ri i školaricami i je podvaraju. Kako je rekla direktorica „ro­ditelji svaki čas moru nazvati ili se e-mailom obratiti školi ako tribaju savjet ili informaci­ju“. No, i učiteljstvo je imalo novo iskustvo da dica na po­četku nisu sve to dost ozbiljno zeli, ali se je s vrimenom uhodalo, a svi imaju hvalabogu e-mail. Ali ova situacija je drugačija nego ako se zaista u razredu podu­ča­va. Sada rodite­lji vidu koliko se dica moraju na­učiti i da mnogi zadaće pišu u dnevnom podvaranju u školi. „A sada to ro­di­telji moraju č­i­niti s njimi. I ni­je im to sve­nek lako“ opazila je direktorica OŠ Uzlop Lju­ba Pa­latin-Wild.

OŠ Uzlop pohadja 45 dice od kih 18 redovito koristi popodnevno podvaranje u školi.

Na pitanje, kako ćedu zavr­šiti ovo školsko ljeto rekla je direktorica „Svaki dan čujemo nešto drugo. Ali 4. razred će­mo morati zgotoviti, jer ćedu dica minjati u druge škole i tri­baju pokazanje. Mislim da će­mo 4. razred početkom junija vrnuti u školu. Za druge nisam sigurna. Prazniki ćedu na sva­ki način ostati kako obično.“

No, direktorici Palatin-Wild je jasno da je to iznimno sta­nje jer, kako je rekla „Po pol ljeta bez škole biti će jako te­ško. Morat ćedu čuda ponoviti!“

U vezi s ovim razgovorom  otkrila je direktorica da će s 1. septembrom stupiti u mirovinu. „Direktor OŠ Trajštof Manfred Vlašić i ja ćemo u is­ti čas u mirovinu.“ Naravno da je slijedilo pitanje, gdo će je naslijediti. Na to Ljuba Palatin nije mogla ili nije kanila dati odgovor. Činjenica je da je naokolo kandidatic i med rodjenimi Uzlopkami, ke su i učiteljice i za hrvatski. Tako je Petra Reinprecht Uzlopka is­to kako i Eli Krupić, ka pod­uč­a­va na OŠ isto na Poljanci, a Ana Biric-Zeichmann iz Klim­puha isto je vrsna učiteljica. Rješenje ćedu doznati najkaš­nje na početku novoga školsk­o­ga ljeta. Isto i to, kako će se u­pravljati osnovnimi školami u Gradišću. Će li dojti do rje­š­e­nja kako je na Hati, kade Štefan Bunyai ravna dvimi školami i OŠ Pandrof i OŠ Bijelo Selo.

Koliko se je to u praksi pokazalo korisno i djelotvorno i nije li to jako veliko optereće­nje za dotičnoga pedagoga i p­e­dogogicu ali i zač to moguće ni­je ni toliko „poželjan posao“? O tom ćemo, ufamo se, u dogledno vrime moći informirati naše štitelje/ice.

(uredn.)

Slike