Feliks Tobler 65 ljet

Povjesničar dr. Feliks Tob­ler svečevao je 9. maja svoj 65. rodjendan. Rodjeni Rasporčan se je po studiju 1974. ljeta zaposlio u Zemaljskom arhivu u Željeznu. Po potpisivanju kulturnoga ugovora s Hrvatskom za Gradišće je peljao brojne projekte, pred svim i o gradišćanski Hrvati.

 

Tagovi: 

Počelo je slavlje Tamburice Cindrof

Tamburica Cindrof je počela svečevanja povodom 50. obljetnice utemeljenja. Pod peljanjem poslovodeće tajnice, Judite Jaidl su cindrofske tamburašice i tamburaši pozvali na otavaranje jubilarnoga ljeta pod geslom „veselo je društvo naše“. U novouredjenoj pivnici doma kulture — predivne „katakombe“, obnovljena i adaptirana bivša pivnica ispod vijećnice — master of wine dr. Joško Schuller je predstavio četvera cindrofska vina a muzički su priredbu oblikovale Vesele Gradišćanke iz Unde i zbor Staro vino (obadva pod peljanjem Sabine Balogh.

Joško Perušić slavio dijamantnu mašu

Joško Perušić je jedan od najstarijih još aktivnih duhovnikov u Gradišću a med Hrvati u Gradišću sigurno je najstariji svećenik. Uz bistru pamet i još uvijek relativno dobro zdravlje rodjeni Dolnjopuljanac (* 14. III. 1918.) još dandanas služi sv. maše u Gerištofu i tim pomaže mjesnomu farskomu moderatoru mr. Ivanu Vertešiću.

 

Po osnovnoj školi u rodnoj mu Dolnjoj Pulji išao je u gimnaziju u Hollabrunnu i Željeznu a pak u gradišćansko sjemenišće. Veljek na početku boja je morao pojti u Nimšku vojsku (1. novembra 1939.) i je služio na različni fronti u Drugom svitskom boju a je pak i zarobljen. Po povratku nastavio je teološke studije na Bečkom sveučilišću. U kapeli bečkoga sjemenišća ga je bečki nadbiškup dr. Theodor kardinal Innitzer posvetio za duhovnika (13. marca 1948. ljeta). Mladu mašu je imao doma u Dolnjoj Pulji, pri koj je ujedno i poručio svoju sestru Mariju i Aladara Čenara.

Tagovi: 

Joza Lavička svečuje 80. rodjendan

BEČ/FRELIŠTOF — Svaki narod ima svoje pjesnike i književnike. Sakupljače i organizatore, izdavače i urednike, ljude, ki se brinu da se narodne predaje, pohatke, jačke, jezik — jednom ričom tradicija i narodna svist — ne pozabu, nego da se ojačaju i oživu. Veliki narodi imaju sriću, da je kod njih djelovalo već takovih pršon. Kod malih grup je svenek teže. A kod tih najmanjih granov kakovi su moravski Hrvati pitanje daljnjeg bića ili nestajanja često ovisi o tom, da li se najde bar jedna pršona ka pomaže ostalim očuvati nacionalnu svist i održati blago prošlih generacijov. A mi moravski Hrvati se danas zahvalnošću spominjemo da imamo Jozu Lavičku.

Tagovi: 

»Zlati znak Republike Austrije« za zborovodju Ota Kuzmića

TRAJŠTOF/BEČ — Dugoljetni peljač Tamburice Trajštof, Oto Kuzmić, je 17. decembra primio »Zlati časni znak za zasluge za Republiku Austriju«. Kuzmić je ovo visoko državno odlikovanje primio za dugoljetni angažman na području hrvatske kulture u Gradišću, a posebno za velik posao koga je napravio za tamburašku muziku i za sviranje na tamburi u domaćem Trajštofu.

Hrvatski dan i Zorina deseta obljetnica

KISEG — Kiritof Sv. Emerika jur ljeta dugo je u Jurišićevom gradu povod i za Hrvatski dan, za skupnu sv. mašu i polaganje vijenca pred spomen-pločom Mate Meršića Miloradića. Nije to bilo ni ljetos drugačije, s tom malom razlikom da je ov svetak još polipšao deseti rodjendan hrvatskoga zbora Zora.
U subotu, 3. novembra, su se vjernikom pri dvojezičnoj maši obrnuli dr. Anton Kolić, farnik Ratištofa i židanski farnik Štefan Dumović. Sv. mašu je muzički oblikovao zbor Sv. Emerika, pod peljanjem i kantoriranjem Mirka Berlakovića.