Hrvatski dan i Zorina deseta obljetnica

KISEG — Kiritof Sv. Emerika jur ljeta dugo je u Jurišićevom gradu povod i za Hrvatski dan, za skupnu sv. mašu i polaganje vijenca pred spomen-pločom Mate Meršića Miloradića. Nije to bilo ni ljetos drugačije, s tom malom razlikom da je ov svetak još polipšao deseti rodjendan hrvatskoga zbora Zora.
U subotu, 3. novembra, su se vjernikom pri dvojezičnoj maši obrnuli dr. Anton Kolić, farnik Ratištofa i židanski farnik Štefan Dumović. Sv. mašu je muzički oblikovao zbor Sv. Emerika, pod peljanjem i kantoriranjem Mirka Berlakovića.

25 ljet Rosica i Grbarčieta u Devinskom Novom Selu

DEVINSKO NOVO SELO — Subotu, 27. oktobra u Istracentru folklorna grupa Grbarčieta je skupa s pjevačkim zborom Rosica svečevala 25. obljetnicu svojega utemeljenja. Grbarčietu od samoga početka pelja Nikoleta Griezlová, rodjena Krajčir. Stoprv je imala 14 ljet i je bila školarica, kad se je počela baviti s vježbanjem dice. Sada ansambl more pokazati na 25 ljet angažiranoga i uspješnoga djelovanja. U Grbarčieti jaču i tancaju dica od četirih do 18 ljet, a u repertoaru imaju jačke i plese iz Devinskoga Novoga Sela, Gradišća kao i Hrvatske.

Dva hrvatski krčmari — dva naši poduzetniki — obadva legende za živoga

Poli Gregorić, krčmar i poduzetnik u Klimpuhu je 28. septembra svečevao svoj 80. rodjendan a skupa s obitelju i najužimi rodjaki i prijatelji je slavio u domačoj krčmi, ka je jur davno prerasla i oblik i starinsku nakanu krčme: da se ljudi dobro i dovoljno napiju, se zabavljaju, ponekad i posvadjaju, onda opet podobru a da krčmar od toga more — zač ne i dobro — živiti! Danas je krčma Gregorić prvorazredni restoran s kim se more ponositi ne samo Klimpuh, nego svakako i gradišćanski Hrvati a ne na zadnje i cijelo Gradišće i susjedne regije.

 

KLIMPUH — Uz ime Poli Gregorić na samo Klimpuh nego najprvo Poljanci a pak i cijelo Gradišće daleko prik zemaljskih i državnih granic veže iskušenoga krčmara, ali i poljoprivrednika s korijeni i u mesariji. Zna kako triba zahadjati sa svojimi gosti, ča triba činiti i govoriti, a pred svim i reći, da mu rado dojdu u goste i ča im mora nuditi da bi opet došli. Iako je jur davno predao „komandu“ u ruke sina Polija ml., Poli st. još uvijek stoji na kormilu ovoga u medjuvrimenu jako modernoga „broda“, ki je prem ponekad i burnih vrimen preveslao sve vode. U hrvatskom društvu je Poli fiksna točka, a gdo dojde u Gregorićevu krčmu i ako onde ima Polija (ča je skoro svenek slučaj), zna biti siguran, da stari krčmar svenek ima zanimljivoga za povidati i da je gost uvijek kralj! Živio!

Tagovi: 

Top-Pinkovac svečuje 35 ljet postojanja i s istaknutimi koncerti

Tamburaški orkestar Pinkovac TOP je subotu 23. junija u domaćoj crikvi, nedilju, 24. u Inzenhofu a pandiljak, 25. junija u Beču u Crikvi Am Hof istaknutim i vrlo opaženim koncertom i prezentacijom svojega 6. nosača zvuka, CD-a s naslovm »Pinkovac u srcu« svečevao 35. obljetnicu svojega utemeljenja. Dugoljetni farnik Pinkovca, Ferdinand Sinković je skupa s jur pokojnim prof. Draganom Raljušićem iz Crikvenice (HR) utemeljio tamburaško društvo.

Bivši načelnik Janko Cvečko 80 ljet

DEVINSKO NOVO SELO — Jedno od 13 dice, i to su bile 3 sestre i 10 bratov u poznatoj hrvatskoj obitelji Cvečko je inž. Janko Cvečko. On je 8. maja slavio svoj 80. rodjendan. Od svojih mladih ljet je teško djelao najprvo kao sluga kod svoje tete Orše a kasnije skupa s drugimi brati, ocem i majkom na skupnom privatnom gospodarstvu. Po osnovnoj školi je uspješno apsolvirao sridnju poljoprivrednu školu u gradu Holič a je kašnje prošao u grad Skalicu kao učitelj. Visoku poljoprivrednu školu je završio u Nitri s „črljenom diplomom“.

Tagovi: 

Veliko slavlje jubilara farnika Branka Kornfeinda u Novom Selu

Nedilju, 4. marca novoseoska društva i općina su po sv. maši priredili veličanstvenu svetačnost jubilaru, farniku mr. Branku Kornfeindu, ki je 29. februara bio svečevao svoj 60. rodjendan. Kako je naglasio načelnik Štefan Mikula „…imam čast i radost kot načelnik sela Vam naznaniti, da je Novoseoski općinski tanač jednoglasno odlučio na svojoj sjednici 14. decembra 2011.

Tagovi: 

Učitelj i dopisnik HN Rudi Berlaković 60-ljetnik

Rudi Berlaković se je rodio 1. ožujka/marca 1952. ljeta u Velikom Borištofu — točno na klimatološki početak protulića. U protuliću se zbudi priroda i započne novi žitak — je to jur bilo simbolično i za Rudijev život? Mu je, znamda, tim jur bio u zipku položen angažman, ki će ga sprohajati kroz cio njegov život? Po osnovnoj školi u rodnom selu prelazi Rudi na gimnaziju u Gornju Pulju i po maturi na Pedagošku akademiju u Željezno. Od 1.

Tagovi: 

Povjesničar Dragutin Pavličević 80-ljetnik

Pred kratkim je prof. dr. Dragutin Pavličević svečevao svoj 80. rodjendan. Jedan je od brojnih znanstvenikov, ki su oci Simpozija Mogersdorf a kao vrsni povjesničar si je stekao ime i priznanje i med gradišćanskimi Hrvati. Uz brojne popularnoznanstvene članke i u Hrvatski novina  njegova knjiga »Moravski Hrvati« je u medjuvrimenu standardno djelo za sve one, ki se malo podrobnije zanimaju za moravske Hrvate.

 

Tagovi: 

Klausu Čenaru za šezdesetnicu: Živio!

Rodjeni Dolnjopuljanac uredski nadsavjetnik Klaus Čenar 19. decembra je navršio 60 ljet. Dugoljetnomu predsjedniku folklornoga ansambla Kolo-Slavuj, dugoljetnomu blagajniku Hrvatskoga štamparskoga društva, bivšemu seoskomu predstojniku političke općine Dolnje Pulje, predsjedniku farskoga savjeta fare Dolnja Pulja itd. željimo čestitati 60. rodjendan.

 

Tagovi: