U spomen Franji Rotteru: jezikoslovcu i pjesniku na njegov 10. smrtni dan 15. 2.

Kad smo se 15. februara spomenuli desete obljetnice smrti mr. Franje Rottera, smo to činili u posebnom sjećanju na mladoga jezikoslovca i književnika, pred svim pjesnika, ki nas je tako rano ostavio. A stoprv je počeo stvarati. Toliko visoka su bila očekivanja u ovoga mladoga hrvatskoga intelektualca, pred svim i u jezičnom pogledu, da je onda bilo jako teško i je još danas teško se smiriti sa činjenicom, da ga već nimamo med nami. Rotter je 1995. završio studij slavistike i romanistike.

Zdvojno zaufana ostavšćina — Francu Rotteru u spominak

Mr. Franc (Franjo) Rotter * Gerištof, 23. 8. 1970. u seljačkoj obitelji kao peto dite. Školovao se je u rodnom selu, po tom u Glavnoj školi Veliki Borištof, Handelsschule Weiss s maturom, od 1990. na sveučilišću u Beču, slavistika i francuski jezik, magisterij 1995. Po tom teški beteg (MS) od koga premine 15. 2. 2002. Pokopan na domaćem groblju.

 

Liegenfeld: Osigurati svinjogojstvo u Gradišću

ŽELJEZNO — Premda jeGradišće predestinirano za uzgajanje svinj, broj svinj od 57.317 u ljetu 2010. smanjio se je na 50.106 u 2011. U isti čas se je smanjio broj uzgajateljev svinj od 847 na 769. Samo u 148 poduzeć je 2011. bilo već od 50 svinj. Kako je izjavio zem. savj. za poljoprivredu A. Liegenfeld, „Gradišće konzekventno nastvalja svojim putem kvalitativne proizvodnje, produkcije u poljoprivredi. Ljudi danas pojačano išću sigurnu, zdravu ali pred svim i domaću hranu.

Tagovi: 

„Put putujem…“ susret tečajev hrvatskoga

VELIKI BORIŠTOF — Peljačtvo Kuge omogućilo je da se zainteresirani uču hrvatski jezik pod peljanjem učiteljice Terezije Bušić. U jednom semestru imaju mogućnost 12 puti skupa dojti i se upoznavati s gradišćanskohrvatskim jezikom. Ljetos je ov jesenski termin jur drugi po redu na koga su se upisali početniki isto tako kao i člani, ki se jur drugi ili treti semestar pokušavaju  učiti i koristiti hrvatski jezik.

 

Tagovi: 

Hrvatski filmski-večer u Uzlopu

U Uzlopu su nedilju 29. januara priredili „Hrvatski filmski večer“. Ovo je u sklopu jubilarnoga ljeta Tamburaškoga zbora Uzlop, koga su utemeljili pred 50 ljet. U vezi s tim su predvidjene različne priredbe i aktivnosti, početo od januara do decembra.

UZLOP — U ljetu 1962. su utemeljili Tamburaški zbor Uzlop. Za ovo jubilarno ljeto 2012., u kom se spominjamo 50. obljetnice utemeljenja zbora, planirane su različne priredbe i aktivnosti, početo od januara do decembra.

Tagovi: 

Oprošćaj o direktorice Irme Živković

STINJAKI — Općina, čuvarnica, roditelji i osnovna škola Stinjaki su dali zbogom svojoj dugoljetnoj direktorici, školskoj nadsavjetnici Irmi Živković, ka je stupila s 1. septembrom 2011. ljeta u mirovinu. I kotarska nadzornica Gerlinde Potetz je bila nazočna. U ime zemaljske nadzornice za hrvatsko školstvo u Gradišću, dvor. savj. mr. Edite Mühlgaszner Mas se je zahvalila, ravnateljica škole Doris Kottas za dobro sudjelovanje i nje angažman u školi.

Mate Kliković stupio u mirovinu

Generalni sekretar Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću, Mate Kliković je s 1. januarom o. lj. stupio u trajnu mirovinu. 27 ljet dugo je bio u službi Hkd-a sa sidišćem u Željeznu i je u tom vrimenu pokrenuo cijeli red tamburaških duštav širom Gradišća i je djelovao i prik granic. Pod njegovim peljanjem je Hrvatski nogometni kup dostao novi polet i se je proširo na zapravo cijelo Gradišće. Kliković je iz zdravstvenih uzrokov morao stupti u mirovinu jer ima velike probleme s dišnimi puti i s križi. Po već od 40 ljet je stavio na raspolaganje poziciju kao peljač Tamburice Cogrštof.

Tagovi: 

Dvojezična knjiga »Andjeo Miro«

GORNJA PULJA — U Panonskoj gimnaziji u Gornjoj Pulji su predstavili dvojezičnu, hrvatsko-nimšku knjigu »Andjeo Miro/Der Engel Miro«. Povidajku su napisali i prevodili školari i školarice 5. hrvatskoga razreda u okviru hrvatskoga podučavanja još lani pred Božići.

 

Spočetka je bila ideja da se roditeljem daruje malu knjižicu s povidajkom za Božić.

Tagovi: 

Marijanska vešpera u Velikom Borištofu

VELIKI BORIŠTOF — Izgleda, da velikoborištofski Mišoviti crikveni zbor ljubi vešpere. Lani na kiritof su oblikovali zajedno s dijecezanskim biškupom svetačnu večernju, a ljetos su na svetak Prečistoga prijeća izveli u farskoj crikvi novu „Marijansku vešperu“. Držali su se liturgičnoga reda i tekstov, ki su u časoslovo za ov dan predvidjeni. Mjesni duhovnik, fra Ivan Jelić, je predvodio obred i otvorio sa zazivom „Bože na pomoć mi priteci“ večernju.

Tagovi: 

Generalno spravišće Hrv. štamp. društva

VELIKI BORIŠTOF — Hrvatsko štamparsko društvo je 8. decembra održalo svoje generalno spravišće. Predsjednik mr. Ivica Mikula je dao izvješćaj o djelovanju minuloga ljeta. U živoj diskusiji i o glavnom proizvodu Hštd-a, Hrvatski novina je bilo i ovput opet puno predlogov, konstruktivnih kritikov a uz ostalo i konkretna ponuda nadzornice za čuvarnice u Gradišću, Kornelije Berlaković, da bi nje kolegice suradjivale na posebnom „kutiću“ i HN za male i najmanje.

 

Tagovi: