Nova internetska stranica Hrvatskoga centra je u medjuvrimenu išla online!

Konačno se je mogao završi­ti veliki projekt nove internet­ske stranice Hrvatskoga cen­tra u Beču — piše u izjavi za medije. Od utorka, 28. julija o lj. stranica je postavljena u WorldWideWeb i tim je javno dostupna (www.hrvatskicentar.at​​​​​​​). Nova Centar-stranica je bila već nego potribna, jer je postojeća jur bila zastarana i ni u kom pogledu već nije odgovarala — niti po izgledu i obliku, ni­ti po funkcionalnosti, niti po opsegu. Izdjelanje nove stra­nice se je pak pokazalo za­htjevnije nego se je mislilo iz početka, i vrimenske plane tribalo je nekoliko puti „adaptirati“, kako je tribalo adaptirati oblik stranice pre­ma sadržaju, a ponekad i obrnuto — kada su to tehni­čke mogućnosti ograničile.

St. Wolfgang: Novo leglo zaraze za Austrijance ki su odlučili ljeto ipak provesti u domovini

Buknulo je novo leglo zaraze za Austrijance ki su odlučili ljetovati u Austriji kako se ne bi zarazili u inozemstvu. Po zimskom Ischglu ovde je ljetni St. Wolfgang. Iako su na­stupili s izjavom „Mi nismo novi Ischgl“ slučaji u pozna­tnom ljetovališću St. Wolfgangu, prema pisanju austrijskih medijov, očito su da­ne dugo bili prikriveni.

Tagovi: 

NOVI GLAS je online i na hrvatskom i nimškom

Po otpovidanju ljetošnjega Dana mladine u Velikom Bo­rištofu je Hrvatski akademski klub (HAK) kao glavni organizator kreirao alternativni projekt. Aktivisti Klu­ba su se koncentrirali na novu online platformu svojega časopisa Novi glas. Novi format online-izdanja NG-a je sada publiciran u internetu (https://noviglas.online/). Aktivisti unutar Hak-a su iz­djelali koncept za novu online prezentaciju, ka neka b­u­de modernija i atraktivnija za mlade štitelje.

Na engleskom laglje, na nimškom jur dost teško — ali na hrvatskom teško za provesti

Petar Tyran

Zaista su sada mladi haovci u duhovnom okr­u­ženju glavnoga uredni­ka Novoga glasa krenuli na­javljenim putem i su išli onli­ne s ovim informativnim lis­tom Hrvatskoga akademskoga kluba. S čisto novimi idejami, prijevodi na nimški ili hrvatski, s audio-prinosi i uza to redovito aktualizirano. Do­kaz je ovo zato da ima poten­cijal med mladimi lju­di ki ka­nu pak i znaju pisati na hrva­t­skom — a to još i kako! Bilo to Viktorija Wagner, Dijana Jurković, Matthias Wagner, naravno Konstantin Vlašić a pred svim i Tereza Grandić.

Pooštrene su koronamjere u Austriji

Putniki iz rizičnih zemalj s jugoistoka Europe, prem ne­gativnoga Pcr testa, moraju u samoizolaciju. „Novo po­o­štravanje: Ni negativan test ne pomaže. Za putnike iz rizičnih zemalj 14 dnevna ka­rantena pri ulasku u Austriju“, „Prem negativnoga te­sta: Po odmoru na Balkanu obvezna karantena“, „Ulazak u Austriju iz rizičnih zemalj vrijeda samo s negativnim Pcr-testom“, samo su neki od naslovov na portali austrijskih medijov ki u srijedu navečer, 22. julija pozivajući se na austrijsku novin­sku agenciju Apa, izvješćavaju kako ćedu od petka svi putniki iz rizičnih zemalj, ki želju ući u Austriju, prem negativnoga Pcr testa na k­o­ronavirus obvezno morati i u 14-dnevnu samoizolaciju.

Hrvatska u skupini „stabilnih zemalj“, BiH i Srbija na popisu 32-ije „rizične“

Austrijsko ministarstvo zdr­a­vlja u petak, 24. julija ka­s­no navečer objavilo je pri­op­ćenje o upeljanju novih ogr­a­ničenj za putnike iz 32 rizič­ne zemlje ili rizičnih podru­čjev pri ulazu u Austriju, ka je stupila na snagu u pandi­ljak, 27. julija u polnoć, a uzrok je znatan porast bro­ja novozaraženih u ti zemlja. Od pandiljka ulazak u Austriju iz 32 rizične zemlje sa­mo s korona tes­tom, Hrvat­ska je u skupini „stabilnih zemalj“ bez og­ra­ničenj.