Krivim drži krivo, pravim pravo - piše Joško Preč

O kardinalu, jur pokojnomu Józsefu Mindszentyju se povida: Prilikom, kad je pohadjao fare, pita jednoga duhovnika, da li ima neprijateljev u selu. Ov veli: Ne! Nato Mindszenty: Onda vi nimate pravoga karaktera! Jer nek on človik more biti sa svakim dobar, ki svakomu na pravo dā. On sām nije svakomu na pravo davao, i zato je propao i u uzu dospio. Alojzije Stepinac, hrvatski kardinal je isto hićen u uzu. A najveći karakter svih karakterov bio je Jezuš sām. On je zbog čvrstoga stava, zbog Evandjelja završio na križu.
 

Ljubav stoji iznad svega - piše Joško Preč

Pod starost sv. Ivan apoštol nij znao o drugom govoriti, nego o ljubavi. Tako sam i ja. U ljubavi mislim na sve svoje prijatelje, poznance. Neka nas ljubav sjedinjuje. Bog je ljubav i svi smo pozvani u vječnu vjekovječnu ljubav po smrti. Bog nas uvijek u ljubavi čeka, bar smo bili bar kako veliki grišniki. Ljubav Božja je bezkrajna i svi grihi svega svita se utopu u Božjoj ljubavi. Človik sām propagator beskrajne Božje milosrdnosti i ljubavi.

88. po redu organizirano hrvatsko shodišće u štajersko Celje

U štajerskom Celju kod Velike Majke Austrije a uz ostalo i slavenskih narodov gradišćanski Hrvati su održali 88. po redu hrvatsko shodišće. Ljetos po prvi put pod peljanjem pater Štefana Vukića, ravnatelja Hrvatske sekcije pri Pastoralnom uredu Dijeceze Željezno. Pred tim je kanonik Tome Krojer 30 ljet dugo organizirao i peljao ovo shodišće a on je tu dužnost bio preuzeo od patera Augustina Blazovića.

Vjerski narod je dao zbogom svojim dugoljetnim farnikom

S 1. septembrom je došlo do brojnih promjenov u hrvatski i dvojezični fara Gradišća. U neki fara je to bilo povezano s dijelom oštrimi i glasnimi protesti sa strane i farnikov a pred svim i vjernikov, a uključila se je još i visoka politika. Ministar Norbert Darabos (SP) je Filešcem posudio svoj glas i je protestirao protiv premješćenja farnika Marka Jukića. U Filežu i Mjenovu su brali potpiske, isto u Gijeci za Jončija Karalla i u Vorištanu i Melindofu za Valentina Živkovića, kade je bilo i suz.
 

Stinjačka Marijana Grandić nova generalna poglavarica sestar srca Jezuševoga

BEČ — Na čelu reda sestar srca Jezuševoga od 1. januara 2012. ljeta sr. Marijana Adelina Grandić će preuzeti funkciju generalne poglavarice i će tim zaminiti sr. M. Radegundis Ulberth, ka je ovu funkciju vršila od 2006. lj. ali će kao generalna savjetnica ostati u peljačtvu reda. Izbori za novo peljačtvo reda su bili pri minulom generalnom kapitelu „Kongregacije službenic presvetoga Srca Jezuševoga“ od 1. do 12. augusta o. lj.
 

Gdo trešćicu išće kod drugih - piše Joško Preč

Sveci su nastali sveti, jer su najprvo u svojem oku iskali trešćicu, tako i gredu. Človik je od Boga tako stvoren, da išće grih, ali najprvo u sebi. To činu ponizni ljudi, a gizdavi išću grih, trešćicu uvijek u oku drugih, znaju iz trešćice u oku drugih stvoriti gredu. Gizdav človik misli o sebi, da je nek on dobar, a svi drugi su zli. Zato je jako teško podnositi gizdave ljude, jer za gizdavoga človika ti nisi partner.

 

 

Problem Crikva — pospanost u Crikvi - piše Joško Preč

Gospodin će biti u agoniji, umiranju do svršetka svita — napisao je Blaise Pascal, a — njegovi ćedu učeniki uvijek spavati.
 

To ne znači da njegovi učeniki uvijek spavaju, ali Pascal hoće pokazati na to, da se človik lako utrudi u borbi za dobrim. Mlahavi ljudi smo, razočarani smo i bacimo veslo na stran i se počnemo tužiti, kao su se apoštoli tužili Jezušu: — kad im je rekao da ispustu mriže — „svu noć smo lovili i ništa nismo ulovili“. — „Ali na tvoju rič, raspustiti ću mriže“ veli Petar i ribari dalje.
 

Kad istina pobijedi i kad hrabrost prevlada

ZAGREB — Dokumentarni film o Stepincu i spašavanju Židov u Ndh prvi je dio gornjega naslova. Drugi dio je „When Courage Prevalled“ tj. naslov knjige na tu temu.
Film autorice Jadranke Jureško je priča o dr. Esther Gitman. Povijesničarki židovskoga porijekla ka je u marcu o. lj. u Sad-u (Usa) objavila knjigu »When Courage Prevalled« u koj obdjeluje temu spašavanja i preživljavanja Židov u Ndh ter ulogu zagrebačkoga nadbiškupa Alojzija Stepinca u tom razdoblju…