Prošli četvrtak su bili svi pedagogi pozvani na sastanak, kade su se predstavile nove inicijative i kade su društva svih narodnih grup pripravila pregled školskih i dičjih materijalov.

Željezno – Privatna pedagoška visoka škola Gradišće (PPH) je pozvala u četvrtak 21. marca učitelje i pedagoge Gradišća na Forum4Gradišće u kulturni centar u Željeznu. Ljetošnje geslo je bilo „Neprekidna učnja jezikov narodnih grup”.

Priredba je počela nastupom tamburaške grupe bortanske dvojezične gimnazije pod peljanjem Štefi Karall. Igrali su Par koraka od meraka i Za ona dobra stara vremena. Od onda su preuzeli peljanje Elisabeth Hausmann-Farkas i Marko Feržin, ki su trojezično nimško-hrvatsko-madjarski i ponekad malo na romskom predstavili pojedine točke.

Prva govoračica je bila Sabine Weisz, rektorica PPH-a. Drugi govorač je bio Jürgen Neuwirth. On je peljač odijela pedagoške službe obrazovne direkcije za Gradišće. On nije govorio o narodni grupa nego isključivo o manjina.

Platforma i za političare

Slijedili su zastupniki trih priznatih narodnih grup Gradišća. Kot prvi je govorio Emmerich Gärtner-Horvath o situaciji Romov, slijedio je Attila Somogyi ki je zastupao madjarsku narodnu grupu. Treti je bio Martin Ivančić, on je zastupao hrvatsku narodnu grupu, dodatno je on i govorač za sve narodne grupe Foruma4Gradišće.

Prezentirao je djelovanje Stalne konferencije i upozorio da sudjeluju onde samo deset od dvanaest predvidjenih. U ovom gremiju djelaju na memorandumu o izobrazbi za svih šest narodnih grup. S im je istaknuo činjenicu, da dica ka se preselu u Beč izgubu svoje manjinsko pravo na dvojezično školstvo.

Dodatno je potribovao uvid na situaciju u čuvarnica, jer oni da moraju znati ča fali i ča kanu imati.

Tokom svoje prezentacije je pokazao nove kratke video-klipe ki su dio novoga projekta. U ovi gola/štrok pozdravi: Dobro jutro, Dobar dan,... odnosno skače i brca konfetije. Ovo da je nagradni klip, ako su dica sve dobro odgovorila, tako Ivančić pri prezentaciji.

Na kraj govora se je svim zahvalio za dosadašnju suradnju i naglasio, da već dugo neće biti u funkciji.

Po ovi politički govori su slijedila tematska predavanje. Kot prva je Karin Gregorić kot koordinatorica jezične djelaonice PPH-a predstavila ponudu LMS-a, web-platforme za gimnazije i sridnje škole. Prik praznikov, najkašnje s početkom dojdućega školskoga ljeta će se ovde dosadašnja skupna točka svih narodnih grup podiliti na hrvatski, madjarski i romski. Nadalje je cilj, da se sadržaji platforme Schooly, ka je za osnovne škole, isto tako ugradi u LMS.

Judit Makkos-Kaldi od obrazovne direkcije Gradišće je predstavila podloge, ke su nastale u obrazovni projekti ki su bili dio Interreg programa. Ovi primjeri su bili uglavnom iz Dolnje Austrije i u kombinaciji nimško-slovački. Oni sada išću neke pilotne škole kade moru te materijale pokusiti i onda će se finalizirati projekt, tako Makkos-Kaldi.

Hrvatska muzika i madjarski folklor

Po uvodnoj tamburaškoj točki su nasred programa začarali tancoši pod peljanjem Marianne Seper, ki su predstavili madjarske tance. Pratili su je Carmen Prašćaić, Iris i István Zsótér, ki su kot trio Csörge prema kraju još jednoč predstavili jedan duži instrumentalni splet.

Daljnja predavačica je bila Andrea Bicsar. Ona je spomenula lani predstavljen jezični koncept. Ov nije čarobna formula nego priručnik ki neka pomore pedagogom. Nje glavna izreka je bila „Ungarisch ist so gut”, na kraju je ovu proširila na sve tri jezike. A važno je, da se dostigne ova senzibilizacija i stanovničtva, da uvid u važnost jezikov. Zadnji projekt ki se je prezentirao je bio školski predmet mi4mi gimnazije Gornja Pulja. Ovoga su predstavile Karin Gregorić i Susanne Huber.

Velik sajam knjig

Na kraju otpodneva su bili sudioniki podiljeni na četire grupe. Svaka je pohodila jedan od četirih štandov. Po jednoga su imali Hrvati, Madjari i Romi, a četvrti je bio projekt Logobox. Hrvatske podloge za škole i čuvarnice su prezentirali HKD, HKDC i HNVŠ. Ovo je bio najopširniji štand.

Gosti su si mogli razgledati i Roll-upe o većjezičnom odgoju, ki su bili isto tako izloženi. Priredbu su nudili i u online obliku, tako da bi svaka škola bila barem s jednom osobom zastupana.

Na konac priredbe su se zahvalile Karin Vukman-Artner i Sabine Weisz inšpektorici za madjarski jezik Liviji Pathy, ka će koncem školskoga ljeta stupiti u mirovinu i Emi Chevalier, ka je bila odgovorna za organizaciju ove priredbe i ka će biti vrijeda u karencu.

Po Forumu, ki je podupiran iz sredstav saveznoga kancelarstva, su priredili mali bife za daljnje razgovore i izmjenu.

Kristijan Karall