Volontiram šume — u Puli

Od 30. travnja do 7. svibnja ovoga ljeta je 11 školaric i školarov 5. i 6. razreda Savezne gimnazije u Željeznu sa svojom učiteljicom Sabinom Nagy bilo na uzvratnom pohodu partnerskoj školi u Puli (Talijanska srednja škola Dantea Alighieria). Bili su gosti onih školaric i školarov ki su jur bili u studenom za jedan tajedan u Željeznu. Isabella Tarticchio, ka je po prvi put bila peljačica projekta, sastavila je zanimljiv i zahtjevan program s temom „Volontiram šume“.

U Hmi: O suvrimeni tendencija razgovornoga jezika gradišćanskih Hrvatov

Hrvatska matica iseljenika u Zagrebu srijedu, 4. maja je održala Znanstveni kolokvij pod naslovom »Suvremene tendencije razgovornoga jezika gradišćanskih Hrvata«. Kolokvij su održali u dvorani Hrvatske matice iseljenika. Uz moderaciju Vesne Kukavica na kolokviju su sudjelovali akademik Nikola Benčić i glavni urednik Hrvatskih novin Petar Tyran, sa strane Hrvatske ravnateljica Hmi Katarina Fuček, mlada dr. sc. Aleksandra Ščukanec, znanstvena novakinja Filoz. fakulteta Sveučilišća u Zagrebu i Lada Kanajet Šimić, voditeljica Odjela za školstvo, znanost i šport Hmi-ja.

Jezično naticanje u hrvatskom jeziku

BIZONJA — Sredinom aprila su bile pozvane dvojezične i narodnosne osnovne škole iz ugarske strane Gradišća u Dvojezičnu osnovnu školu na jezično naticanje. Goste je pozdravio načelnik sela Robert Kammerhofer, direktorica dotične škole Elsa Hidaš i savjetnica za hrvatski jezik u regiji, Edita Horvat Pauković. Med gosti su bili i Angela Šokac potpredsjednica Hrvatske državne samouprave i stručni žiri pod peljanjem nadzornice za hrvatsko školstvo u austrijskom Gradišću dvor. savj. mr.

Gosti iz Sveučilišća u Zadru bili na Pedagoškoj visokoj školi u Željeznu

Hrvatska tradicijska muzika, jačenje s dicom, kao i suradnja škole i muzeja bile su teme daljnje izobrazbe posebno za hrvatske učiteljice i učitelje, i pravoda na hrvatskom jeziku, s docenticami Magdalenom Miočić i Tamarom Kisovar Ivanda ke su kao gosti Pedagoške visoke škole Gradišća na osnovi Erasmus-programa doputovale s partnerskoga Sveučilišća u Zadru.

Hrvatski tečaj za početnike u Kugi

VELIKI BORIŠTOF — Ako zvana materinskog jezika ne poznamo još jedan jezik, živimo samo jedan život. Ovako nas upominja jedna češka izreka. Svaki novi jezik, koga naučimo nam nudi i novi život.
Učenje jezika je izazivanje  a nas i zabavlja. Ljudi većkrat kažu, da samo dica moru brzo naučiti strani jezik. To nije istina, nikada niste prestari za učenje. I odrasli moru uživati u učenju i biti jako uspješni. Ovo nam svidoči i potvrdjuje tečaj hrvatskoga jezika u Kugi.

Osamnaest novih tamburov za OŠ »Mihovil Naković« u Koljnofu

U okviru kulturnoga programa petak, 15. aprila u Koljnofu su oficijelno preuzeli i blagoslovili nove tambure za školsku tamburašku grupu. Odgovorni u školi su pomoću EU-Leader-projekta mogli nabaviti 18 instrumentov graditelja tamburov Marinka Katulića iz prijateljske općine Buševec u Hrvatskoj.

Pohod UN-ove zastupnice u OŠ Uzlop

U okviru svojega mandata za nadiziranje kako pojedine države zahadjaju s ljudskimi pravi a pred svim i s manjinskimi pravi i kulturnim jerbom i o učuvanjem jezika i identiteta malih i najmanjih narodov i narodnosti, rodjena Pakistanka Farida Shaheed je pohodila i Austriju i na licu mjesta razgovarala sa zastupniki autuhtonih i alohtonih (novodoseljenih) narodnosti i nacionalnih manjin. Tako je uz ostalo i bilježila situaciju kod hrvatske narodne grupe u Gradišću u Beču.

Ekskurzija školarov u sridnje Gradišće

SVETI MIHALJ — Četvrtak, 31. marca napravili smo mi dica 2k razreda Glavne škole Sv. Mihalj skupa sa svojimi učitelji hrvatskoga jezika ekskurziju u hrvatsku pokrajinu sridnjega Gradišća. Pokidob da se je na ta dan održalo finalno naticanje u deklamiranju hrvatskih pjesam Recitala u Dolnjoj Pulji kade je i naša škola bila zastupani s trimi školari, koristili smo Hkd-ovu ponudu i smo doputovali na naticanje da podupiramo naše sudionike. Nudila nam se je tako prilika, da si pogledamo sridnje Gradišće.

Novi direktori škol su dostali svoje dekrete

ŽELJEZNO/NOVA GORA — Petak, 18. marca zemaljski poglavar Gradišća Hans Niessl (Spö) je predao osam učiteljem dekrete prilikom imenovanja direktorom. Med njimi je i Karl Knor, direktor dvojezične OŠ u Novoj Gori. Knor od septembra lanjskoga ljeta pelja novogorsku osnovnu školu, jer je dugoljetni direktor, Karl Kovač, stupio u mirovinu.

Zvana toga su 23 učiteljice i učitelji dostali službene ugovore. Ovi podučavaju od početka ljetnoga semestra na gradišćanski obavezni škola. Većinom su nadomjestili učitelje, ki su stupili u mirovinu.

(uredn.)

Naticanje u jeziki i s hrvatskimi dobitniki

ŽELJEZNO — Ovogodišnje naticanje u strani jeziki, takozvani »Sprachencontest« za sridnje i više stručne škole se je tretoga marca po 11. put održao u Pedagoškoj visokoj školi u Željeznom. Školarice i školari su se naticali u šest jezikov. Svaka škola je mogla javiti po dva kandidate.

 

Za hrvatski jezik su se naticale trgovačke akademije iz Matrštofa, Gornje Pulje i Santaleka (Stegersbach) i viša škola za ekonomska zvanja Theresianum u Željeznu.