»MINI-METRON« Hrvatskoga centra za HKD-ov jubilarni RECITAL i GRAJAM

Hrvatskom kulturnom na­gradom za narašćaj »Mini-Metron« Hrvatskoga centra u Beču za 2018. ljeto odliko­vana su omladinska naticanja u jačenju i recitiranju pjesmic, Grajam i Recital u organi­zaciji Hrvatskoga kulturnoga društva u Gradišću. Ova naticanja priredjuju alternirajući jedno lje­to Grajam a dr­u­go Recital. Pri dodjeli nagrade srijedu, 29. maja u H­r­vatskom centru u Beču na­gla­sila je glasno­govornica žirija i moderatorica ovoga svetačnoga veče­ra, Lidija Novak da „je ovo nagrada za mla­de n­adarene lju­de i mla­de inicija­tive ili kolektive ki djelaju u korist mladih.

Tagovi: 

Četiri »Novosielski muzikaši« sudjelovali na 32. Gajdaškom festivalu u Slovačkoj

Na 32. trodnevnom muzičkom dogadjaju u Slovačkoj s nazivom »Gajdošsky festival« u Maloj i Lehoti i u Jedlovi kostolani med Nitrom u Ban­skom Bystricom u sridnjoj Slovačkoj jačili su i svirali i No­vosielski muzikaši, gra­di­š­ćanskohrvatski kvartet, ki se je našao povodom ovo­ga festivala. Svi četiri su čla­ni na­d­regionalnoga folklor­noga a­n­sambla gradišćanskih Hrvatov Kolo-Slavuj: Rastislav Šimković (gajde), Tomaš Iv­á­nyi (bugarija), Filip Tyran (čelo) i Palček Malý (bisernica).

28. Hrvatski bal AHZ i Miss Supranational hrvatskoga iseljeničtva 2019.

Hrvatski bal postao je tradicija i simbol tr poveznica is­e­ljene i domovinske Hrvat­ske. Organizacijom bala i dru­gi­mi kulturnimi i športskimi m­a­nifestacijami pokušavamo očuvati hrvatski jezik, kulturu i identitet i ujedno sklapati prijateljstva s drugimi n­arodi, posebno s domaćimi Austrijanci“, rekao je Mi­ro­slav Piplica, predsjednik Au­strijsko-hrvatske zajednice za kulturu i šport (Ahz) i predstavnik Hrvatov iz Austrije u Savjetu hrvatske Vla­de za Hrvate izvan Hrvatske, otvarajući u subotu, 2. m­ar­ca navečer u prekrasnom zdanju Sofiensäle u Beču 28. Hrvatski bal o­ve Udruge. Bal je održan pod pokrovi­telj­st­vom Središnjega državnoga ureda za Hrva­te izvan RH.

Tagovi: 

17. Hrvatski bal u Čunovu u Slovačkoj

U Čunovu u Slovačkoj u su­botu, 26. jan. su s jur tradi­cionalnim Hrvatskim balom svečevali mesopust. Ov hrvat­ski bal u selu, ko je isto kako i Hrvatski Jandrof i Devin­sko Novo Selo jur dio pro­ši­renoga glavnoga grada Slovačke, Požuna (Bratislave), su u medjuvrimenu priredili po 17. put. Mladji i stariji gosti svako ljeto rado dojdu simo u dom kulture na hrvatsku zabavu u organizaciji mladih Čunovcev.

Tagovi: 

43. Hrvatski bal u Koljnofu u Madjarskoj

Koljno­fsko hrvatsko društvo na čelu s Ingritkom Klemen­čić je bilo organizator i 43. Hrvatskoga bala — prlje koč duga ljeta u Šopronu a sada jur nekoliko ljet dugo u Koljnofu, u restoranu Tercia. Ov bal u subotu, 12. januara otvorilo je Folklorno društvo Koljnof s koreografijom „B­i­zovac“. Predsjednik Koljnof­skoga hrvatskoga društva i na­čelnik sela Franjo Grubić je pozdravio goste. Nazočnim se je obratio i Mladen Andr­lić, veleposlanik RH u Ma­djarskoj. Za zabavu je svira­la grupa Pinka Band iz Pet­rovoga Sela. Na bogatoj tom­boli su oni, ki su kupili srićke, mogli dobiti jednotajedni bo­ravak u Panzionu Croatia u Starigradu i vik­end u Hotelu Riviéra u Dra­m­lju. I ovo lje­to je Krešo Matašin iz Vukovine darovao pršut a naj­bli­že je njegovu težinu šacao i pogodio Franjo Pajrić st.

Tagovi: 

Završila jubilarna 25. Zimska škola hrvatskoga folklora 2018. u Koprivnici

Stručni program Škole hrvat­skoga folklora (Šhf) osmislio je i postavio 1964. ljeta uvaženi hrvatski znanstvenik iz područja etnologije i etno­koreologije dr. sc. Ivan Ivan­čan, tako da su ljetos slavili i 55 ljet postojanja Šhf. No­vo 2019. ljeto započeli su slavljenički — na Zimskoj Šhf u Koprivnici su slavili 25 ljet organizacije ovoga programa pod okriljem Hrvat­ske matice iseljenika. Desetodnevni intenzivni program Zimske škole hrvatskoga fol­klora u organizaciji Hmi-ja pokazao je na svečanom završnom koncertu fantasti­čno etno-koreografsko djelo u­glednih predavačev i visoko motiviranih polaznikov.

Tagovi: