Zač se branimo novih riči?

Jezično znanje svakoga pojedinca raste iz dana u dan. Ako si pogledamo kako to funkcionira u nimškom jezi­ku kod nas, moramo prizn­a­ti, da i ta jezik obogaćujemo redovito novimi izrazi. Pred desetimi ljeti nije još postojao izraz Sondierungsgesprä­che. Ili pomislimo sa­mo na vrlo zanimljive izraze kao Ab­wrackprämie, twittern, Hüftgold, fremdschämenili Koma­saufen. Ove riči su prema Welt online na popisu naj­važnijih novih nimških riči, ke su objavljene u Dudenu, a to su samo neke od 5000 novih riči, ke moremo najti u aktu­alnom izdanju Dudena. Pet ti­suć novih riči! A mi se uzruja­vamo, ako čujemo samo jed­nu novu rič, ku do svih dob ni­smo upotribljavali. Kako ćemo obogatiti naše jezično izražavanje, ako za skoro svaku no­vu rič velimo: „To nij po našu!“? 

Svisni smo si činjenice, da no­ve nimške izraze čudakrat na­u­čimo bez toga da to uptimo. Kad čitamo dnevne novine na nimškom jeziku ili slušamo visti na radiju i televiziji, naša pamet upija svaki novi izraz, kanili to mi ili ne. Kod hrvat­skoga je stanje pravoda druga­čije: Nimamo uopće svakodnevnih novin na našem jeziku, iz kih bi mogli crpiti novo zna­nje „usput“ (nebenbei), a i sve je manje prilik da se pominamo hrvatski. Zato nam se i svaki novi izraz čini čudnim, jer ga ne čujemo dost gusto, da bi mogao postati „domaći“. 

Ipak moremo i mi prehinjiti ili vkaniti našu pamet. Svaki put kad čujemo novu rič, mo­remo iskati u toj riči neki po­znati izraz, da bi ju naša pamet primila kao „dijelom poznatu rič“. Zamimo npr. rič „izvidjač“. Ča bi to mo­g­lo biti? Vjerojatno neka per­šona, ka ča djela, isto kao pjevAČ, krojAČ, vozAČ. U izrazu imao i vid-, ča nam daje naslutiti da je to od „viditi“. Ako znamo ča je viditi, razumit ćemo i ča je izviditi: pomoću vida ča doznati. Ada, ovde je riči o jednoj peršoni, ka ča djela i pri tom pomoću vida ča novoga do­znaje: Da, pogodili ste! Mislila sam na skauta ili „Pfadfinder-a“.

(Zorka Kinda Berlaković; 50.)