Proslava u čast Austrije u Filežu dala odgovore ali i otvorila pitanja

Petar Tyran

Vrlo zanimljiva priredba u spomen 100. obljetni­ce od konca Prvoga svit­sko­ga boja odnosno od rodjenja Prve Republike Austrije 1918. ljeta, na ku je subotu bilo p­o­zvalo Likud (Literarno i kul­turno dr­uštvo) u Filežu, je da­la ba­rem kratke odgovore na mno­ga pitanja ali ujedno i o­t­vorila mnoga pitanja na ka bi znam­da u Filežu još mogli ba­rem dijelom najti odgovora.

Konstituirano Zakladno vijeće ORF-a

U četvrtak, 3. maja su odr­ž­ali konstituirajuću sjednicu Zakladnoga vijeća ORF-a. U ovom gremiju s 34 člani Gra­dišće sada zastupa odvjetnik, advokat Werner Dax, ki je u ovoj funkciji naslijedio Martina Ivančića, tadašnjega še­fa ureda zemaljskoga poglavara Niessla i dogoljetnoga predsjednika Hrvatskoga kulturnoga i dokumentarno­ga centra i jedan od trih alternirajućih predsjednikov hrvatskoga Narodnosnoga vijeća (Volksgruppenbeirat). Rodjeni Klimpušac od 2015. ljeta je bio u Zakladnom vijeću (Stiftungsrat) u ORF-u.

Spomentabla za žrtve NS-režima i grupu 40 u Beču — svečani govor prof. Käthe Sasso

U Beču na zidu današnje po­licijske stanice i nekadašnje „Liesl“, zloglasnoga zatvo­ra Gestapo-a i nacionalsocijalističke strahovlade na Ros­s­­au­er Lände 9 (nugalj Berggasse otkrili spomentab­lu političkim protivnikom na­cionalsocijalističkoga režima od 1938. do 1945. ljeta. Liva strana spomenploče od metala je posvećena Käthe Sa­s­so (rodjenoj Katici Smudić iz sridnjogradišćanskoga Šu­ševa) i kaže kratak nje životopis i da je preživila KZ Ra­vensbrück. Desna strana plo­če je posvećena spominjanju na sve žrtve nacionalsocijalizma ke su od 1938. do 1945. ljeta prisluškivali, mu­čili i ubili u ovom bivšem policijskom zatvoru na nuglu Rossauerlände i Berggasse.