Edita Straussberger (49) je nova direktorica Terezijanuma u Željeznu i je s početkom januara preuzela funkciju od časne sestre Johanne Vogl, ka je 17 ljet dugo sta­la na čelu trih viših škol Terezijanuma i je stupi­l­a u mi­rovinu. Cogrštofka mag. Edi­ta Straussberger, sama biv­ša apsolventica škole, je 10 ljet dugo podučavala na ško­li gospodarske predmete. Pred tim je 15 ljet dugo djelala u privatnom gospodarstvu.

ŽELJEZNO — E. Strauss­berger je prva direktorica ško­le ka nije časna sestra. Na Terezijanumu u Željeznu nudu na realnoj gimnaziji, stručnoj školi i višoj školi za gospodarska zvanja hrvatski jezik. U vi­­soki škola moru školari uzeti hrvatski kao drugi živi jezik namjesto francuskoga ili špa­njolskoga jezika — a u gimnaziji podučavaju hrvatski kao obavezni predmet po izboru.

U Terezijanumu imaju dodatne ponude kao izobrazbu za sommeliera za vino ili sir, a se ljetos bavu u projektu veganom hranom. Na ovoj školi nudu i izobrazbu u kulturnom turizmu i menadžmentu. Tako na primjer redovito pohadjaju kulturne priredbe odnosno na­pravu izlete u europske grade, o ki školari držu referate, je rekla direktorica mag. Edita Straussberger za Hrvatsku re­dakciju ORF-a Gradišće.

Pokidob je Terezijanum katoličanska škola Crikva i vje­ra  igraju važnu ulogu. Tako školarice svečuju mašu na Božić ili idu na primjer jednoč u ljetu piše u Lovretu, ča da je i u smislu utemeljiteljice reda ško­le, je rekla Edith Straussberger, nova direktorica Terezijanuma u Željeznu.

Školu momentano pohadja 475 školarov, ke podučava 60 učiteljev — med njimi i nekoli­ko Hrvatov. Edita Straussberger je uostalom 1986. ljeta bi­la Austrijska kraljica vina.

(uredn.)

Kategorije