Zmožan »Koncert na Martinju« Tamburice Štikapron

Tamburaški orkestar Štikapron je pozvao subotu, 13. novembra na koncert i predstavu trih skečov u općinski dom u domaćem Štikapronu. Pred brojnom publikom su predstavili i jedan nimški i dva hrvatske skeče, ke je napisao Štefan Kokošić. Zanimanje za tamburaški »Koncert na Martinju« je bilo jako veliko, jer je velika dvorana doma općinskoga doma bila prepuna starije i mladje publike. Kroz program je na hrvatskom i nimškom jeziku peljao Rajmund Ibešić. Tamburicu Štikapron je peljao i dirigirao Hubert Palković, a kad je jačio je predao dirigentsku palicu Siglindi Kokošić.

Tagovi: 

Dokumentarni film o Uzlopu i časni prstanj Mirki Sinovcu

U Uzlopu su nedilju, 14. novembra predstavili dokumentarni film o selu, ki se zove »Uzlop - Selo u dolini Vulke«. Film u sedam poglavljev predstavlja povijest sela od staroga vijeka do danas. Ov dokumentarni film je sastavljen i komentiran na hrvatskom jeziku. Prilikom prezentacije je Mirko Sinovac odlikovan »Časnim prstanjem« općine.

Kulturna nagrada Hrvatskoga centra »Metron« Hanziju Gabrielu

Hrvatski centar u Beču je na temelju jednoglasne odluke neodvisnoga i stručnoga žirija dodilio svoju kulturnu nagradu »Metron« za 2010. ljeto gospodinu Hanziju Gabrielu, koruškoslovenskomu kompozitoru, tamburašu i zborovodji, koga odlikuje uz ostalo i dugoljetna suradnja s hrvatskimi tamburaškimi sastavi i ansambli u Gradišću i Beču. Predsjednik Hrvatskoga centra mag.

Tagovi: 

Izložba: Tome Rešetarić i Florijan Lang

ŽELJEZNO — Utorak, 9. novembra su u Zemaljskoj galeriji u Željeznu otvorili izložbu kipara Tome Rešetarića i njegovoga nećaka Florijana Langa. Rešetarić izlaže svoje skulpture a Lang svoje slike. Ove dva Južnogradišćance veže i umjetnost i obitelj. Kipar (kamenoklesar i drivorezbar) Tome Rešetarić, ki je rodjen u Stinjaki, je ujac F. Langu.

Rešetarić u svoji skulptura naglašava estetičnu savrše-nost strukturov i oblikov i se bavi krugom i vrimenom, človičjim i simbolističkim.

Tagovi: 

„Celindof — selo ti moje malo“ i 20 ljet Tamburica Celindof

Tamburica Celindof je nedilju, 14. novembra svečevala 20. obljetnicu postojanja. Svečevali su cijeli dan. Počeli su s mašom a nastavili su pak s pomašnicom, blagoslovljenjem mladoga vina do folklornoga programa s prijateljskimi grupami iz Slovačke i okolišnih hrvatskih sel.

Uz narašćajnu grupu Tamburice Celindof su i nastupili bivši celindofski tamburaši sa Štefanom Kokošićem kao pjevačem. Publika je očividno uživala u šarolikom programu, kroz koga je peljao predsjednik društva Heinz Grausam. Tamburicu Celindof je utemeljio Štefan Kokošić. Muzički peljač je Hanzi Gludovac.

Tagovi: 

20 ljet Hrvatsko društvo u Koljnofu s tamburaškim festivalom

Koljnof je tri dane dugo bio jedno od središćev Hrvatstva prošli vikend u Gradišću: 2. Medjunarodni književni susreti a Hrvatsko društvo Koljnofa je svečevalo 20. obljetnicu utemeljenja. Društvo je izraslo iz Hrvatskoga kluba, ki je bio aktivan u Koljnofu. Za prvoga predsjednika Hrvatskoga društva su si tada odibrali Franju Pajrića, ki je bio duga ljeta direktor osnovne škole i je od 2002. ljeta u mirovini. Nasljedio ga je sadašnji načelnik Franjo Grubić. Polag zakona iz 1990. ljeta je bilo moguće u Ugarskoj, da se utemelji Hrvatsko društvo u Koljnofu.

Tagovi: 

Drugi medjunarodni književni susreti

KOLJNOF — U Koljnofu su od 5. do 7. novembra održali druge medjunarodne književne susrete. Reprezentativna delegacija književnikov iz različnih dijelov Hrvatske se je pri različni prilika sastala s gradišćanskohrvatskimi pjesniki i književniki. Petak su hrvatski književniki pod peljanjem Ðure Vidmarovića čitali i recitirali svoja djela u Velikom Borištofu, a planiran je bio boravak u Filežu, Umoku i Vedešinu.

Tagovi: 

»Književnost se sastaje s umjetnošću«

FILEŽ — »Književnost se sastaje s umjetnošću« je bilo geslo opširne kulturne priredbe u Filežu, u koj su subotu, 23. oktobra po prvi put povezali čitanje i izložbu mjesnih likovnih umjetnikov. Prvi dio programa u okviru akcije »Austrija čita« je bilo čitanje u fileškoj knjižnici. Iz svojih djel su čitali Jurica Čenar i Andreas Geistilinger, muzički je čitanje pratio Franjo Jordanić.

Piredbu je organiziralo Literarno i kulturno društvo Likud Filež, ko svako ljeto prilikom akcije »Austrija čita« organizira nekakovu priredbu.

Tagovi: 

Umro doajen tamburaške glazbe Julije Njikoš (87)

U noći s 27. na 28. oktobra u Zagrebu je u 87. ljetu preminuo skladatelj, melograf i glazbeni organizator Julije Njikoš st., doajen hrvatske tamburaške glazbe. Rodjen je u Osijeku 1924. ljeta. Gotovo 70 ljet je nazočan u hrvatskom glazbenom životu. Školovao se je i glazbu učio u rodnom gradu i u Zagrebu. Jedan je od najzaslužnijih za očuvanje tradicijske glazbe u svi nje obliki. Izvanredno je zaslužan za razvoj tamburaške glazbe u Osijeku, kade je utemeljio Tamburaški orkestar Radio Osijeka tr Medjunarodni festival hrvatske tamburaške glazbe.

Tagovi: