Djelatna zajednica slaven­skih manjin (DZAM/Arbeitsgemeinschaft slawischer Min­derheiten/AGSM) unutar Federalističke unije europskih narodnosti (FUEN), je krajem miseca junija održala svoju prvu online-sjednicu. Pokidob se DZAM zbog pandemije koronavirusa od novembra lanjskoga ljeta već nije mogao sastati su organi­zirali konferenciju putem in­terneta pod peljanjem Slo­venca Matiza Germovšeka iz uprave FUEN-a u Flensburgu.

Flensburg — Pri ovoj virtualnoj sjednici 24. junija su od gradišćanskohrvatske strane sudjelivali Gabriela Novak-Karall i Petar Tyran i su se zalagali zato da bi se ov kongres slavenskih manjin unutar Fu­en­-a održao kod moliških Hrvatov u Italiji, ako to tada bu­du omogućile i dozvolile mjere si­gurnosti naložene zbog koronapandemije. Termin kongresa bi bio predvidjen od 17. do 20. septembra o. lj. na morju dislocirano od hrvatskih sel u Molise, jer zbog većega broja sudionikov bi ov susret zastup­nikov slavenskih manjin i na­rodnosti širom Europe mogli napraviti samo u nekom većem mjestu, je rekao Antonio Sam­martino, ki bi se skupa sa svojom »Zakladom Agostina Piccoli« i drugimi moliškohrvat­skimi organizacijami ponudio, da bi organizirali i priredili ov trodnevni sastanak.

U centru spomenute virtua­l­ne konferencije (svaki iz svojega ureda ili doma) je bilo pitanje kakove posljedice sada­š­nja pandemija ima za pojedine slavenske manjine. Diskutirali su i mogućnost, kako je rekao Petar Tyran, da kongres kod moliških Hrvatov održu još ljetos — ako ikako moguće, jer „gradišćanski Hrvati se iz današnjega gledišća već ne boju ko­ronavirusa uz potribnu dis­tancu i o­prez“.

Prob­lem je financira­nje sastanka, jer Nim­ška vlada kani skrati­ti sredstva u času pan­demije s a­r­gumentom, da ne kani ljude spraviti u pogibelj. Koordinator za različne projekte u okviru Fu­en-a ki kao zaposlenik ove naj­veće manjinske krovne organi­zacije narodnih manjin širom Europe koordinira i Szsm, Ma­tiz Germovšek kani izviditi će li Nimška vlada moguće ipak preuzeti stroške kongresa.

Petar Tyran misli, da bi sudioniki mogli i sami platiti puto­vanje, jer bi po prvi put aktivno uklj­u­čili moliške Hrvate. Za njevo primanje u FUEN su se za­lagali pred svim i ostali zastup­niki gradiš­ćanskih Hr­vatov pose­bno i uspje­šno zalagali pri minuli FUEN-ko­n­gresi u Bre­cłavi u Polj­skoj i u Du­­najskoj St­re­di u Slo­va­čkoj. Moliški Hrvati su u 2018. ljetu oficijelno pristupili Feun-u u kom su i Slaven­ske m­anjine dobro zastupane.

U djelatnoj zajednici DZAM su uz moliške Hrvate zastupani još i gradišćanski Hrvati iz Austrije (uključivši i Madjar­sku, Slovačku i Češku), ruske manjine u baltička zemlja, Łu­zički Sorbi, koruški Slovenci,, Slovenci u Italiji i različne slavenske manjine na Balkanu.

U ovom tijelu FUEN-a je zastupano prilično 15 slavenskih ma­njin, a predstoji mu koruška Slovenka Angelika Mlinar, ka je jedna od potpredsjednic FUEN-a, predsjednik je erdelj­ski, sedmogradski Madjar Lo­ránt Vincze iz Rumunjske.

Kako je pri virtualnoj konferenciji najavio Tyran momentano pripravljaju izvješ­ćaj o podupiranju tajednikov Hr­vat­ske novine i Novice koruš­kih Slo­vencev. Cilj je, da bi Fu­en u svoje agende preuzeo po­tribovanje i da bi R Au­striju upozorio, da se hitno tri­ba ča poboljšati kod tiskanic.

(ur.)

Kategorije

Slike