Posebice u vrime V­a­zam, Uskrsa, Austrija je b­o­gata kulturom, umijećem kuha­nja, narodnimi običaji i tradicijami. Svaka od saveznih pokrajin ističe se posebnosti tipi­čnimi za regiju.

Za Vazam Gradišćanke u ju­žnogradišćanki Stinjaki u južnom Gradišću ulipšavaju svoja vazmena jaja filigranskimi gravurama. Oštrimi noži i mirnimi rukami urizuju prediv­ne uzorke u šareno pofarbana jaja. Za to se ljuska tretira posebnim farbami, ke ju činu otpornijom. Ta stara umjetnost ručnoga djela potiče od Hrva­tov ki živu u regiji i prenosi se jur već od 100 ljet. Najprije su strugačice uskršnjih jaj koristile črljeno, lju­bičasto i črno ofarbna jaja, ke su ukrašavale tradicionalnimi cvjetnimi ornamenti ili religi­o­­z­nimi motivi. Danas to smi biti šarenije i maštovitije. U to se posjetitelji mogu uvjeriti sami, kad će se za Vazam diviti ma­lim umjetničkim djelam u južnom Gradišću.

U Stinjaki tim ukrašenim i rez­barenim vazmenim jajam ve­lu „krocana jaja“ a moremo je najti i medjuvrimenu po cijelom svitu.                

(uredn.)