Kod ili kot?

Kod nas se čudakrat mišaju ove dvi riči, jer su si jako spodobne. Ipak im značenje nije isto, zato moramo njevo upotribljavanje dobro razlikovati. Danas kanimo dati upute (Hinweise) kako se ovi izrazi koristu pravilno.

Izraz kod je prepozicija ili prijedlog, ka uza se potribuje genitiv: Ona je bila kod bra­ta. Borištofi, kod Pukinih, krč­ma već nij otprta. Si jur bila kod susjeda? Kod donošenja novih propisov za ulazak u Austriju, si odgovorni nisu složni. Kod škole načinjaju novo parkirališće. Kakovo mišljenje zastupaš ti kod pitanja, kako si smiju žene pokriti glavu? Si za ili protiv cijeloga pokrivanja glave kod žen? Na A1 kod Beča se je dogodila teška nesrića. 

Izraz kot je konjunkcija ili veznik, ku koristimo za usporedjivanje ili za način. Primjeri za veznik kot su: On je velik kot moj brat. Odmor med brigi je isto tako lip kot i odmor na morju. Zagreb nij tako velik kot Beč. I ja sam jur bila na sajmu kot i ti. Ako pomišamo bananu i vodu, moremo izliječiti dičji ka­šalj i činit će nam se, kot kad naše dite nikad nij bilo bolesno. U našem društvu doživljavamo postavljanje božićnoga driva kot najvažniji simbol za Božiće. Do­šao sam kot tvoj prijatelj, a ne kot tvoj neprijatelj. 

Posebno lip primjer za ov ve­znik moremo najti kod Mate Meršića Miloradića, kada pre­mišljava o tom, kakovim je­zi­kom neka se mi gradišća­n­ski Hrvati služimo u javnoj komunikaciji: „Za­to, ako ni­smo prosti, nam jezik za knjige budi, kot ga pišu učni ljudi.“ 

Još jedan kratak savjet za kraj: Ako koristimo kot u funkciji veznika, moremo ovu rič zaminjiti i ričom kao: On je velik kao moj brat. Odmor med brigi je isto tako lip kao i odmor na morju. Zagreb nij tako velik kako je Beč. itd. Ada: Kod je svenek kod, a kot zna biti i kao.

(Zorka Kinda Berlaković; 49.)