Obično se mi u pitanju pravopisa pridržavamo našega rječnika, no ovput moramo načinjiti iznimku, jer i prvi i drugi izraz je ispravan, ovisno o smislu.

Slijedeći je glagolski prilog sadašnji, koga po latinsku na­zivamo „Gerundium I“ ili „Adverbialpartizip“. U na­šem slučaju bi prijevod glasio „folgend“. Primjeri: Slijedeći Jezuša su apoštoli pr­o­putovali cijelu Palestinu. ( > apoštoli su slijedili Jezuša; išli su po njegovi slijedi). Došli su do plaže slijedeći ma­lu stazicu, ka je peljala kroz gu­stu šumu/lozu. (> oni su slijedili stazicu).

Prilog slijedeći je nastao od gl­a­gola „slijediti“, ki ima duži­čak refleks *ě (staroslavenskoga jata). Da je *ě kod priloga du­žičak a ne kratak, se čuje jako dobro u većini naših govorov, kade se „dužičko e“ izgovara kao diftong „ie“: „sliedieći < slědeći“. Zbog toga se prilog „slijedeći“ piše s „ije“.

Sljedeći je pridjev, ki je nastao od glagolskoga priloga sadaš­njega. Ov pridjev pišemo s kratkim refleksom jata. Pokidob imaju pridjevi i rod i broj i padeže, su mogući i drugi ob­liki, npr. sljedeća za ženski rod i sljedeće za sridnji rod. Pravo­da moremo ov pridjev i deklinirati, npr.: N sljedeći, G sljedećega, D sljedećemu, … Pri­mjeri: Ki je sljedeći na redu?  Sada ćemo si još poslušati referat sljedećega študenta. Početo od sljedećega tajedna javlja opet vruće vrime. Ja se slažem sa sljedećimi idejami.

Da je *ě kod pridjeva kratak a ne dužičak, se čuje jako dob­ro u većini naših govorov, kade se „kratko e“ ne diftongira, ne­go izgovara kao glas „e“. Zbog toga u naši govori i velimo: „sledeći“ (u govoru Dolincev npr.: sledećega da­na ili sledeći put…). Prema gh. pravopisu  ali ekavski refleks *ě ne pišemo kao „e“. U pismu smo se, naime, u­gledali na pravopis hrvatsk­o­ga jezika, ki kratki refleks *ě bilježi kao „je“. Zato se i kod nas piše sljedeći a ne „slede­ći“. A u ovom slučaju se ne smi ni pisati „slijedeći“.

Kako vidimo, su si riči slijedeći i sljedeći i u pisanom i u izgovorenom obliku jako spodobne, ali ipak nisu iste. Zapravo postoji velika razlika u njevom značenju. 

(Zorka Kinda Berlaković; 26.)