Za Božić si željim božićno drivo

Božićno drivo, jelva ili kot u narodu velimo, „krispam“, je u božićnom času kinč svake crikve i obiteljskoga doma. Svako stablo je znak žitka, a Jezuševo rodjenje je upravo to, novi žitak! U povijesti svake vjere, u narodni tradicija, u arheologiji i umjetnosti cije­loga svita najt ćemo sveta stabalja. Stari naro­di su vjerovali, da stablo, ko nikne,  javlja boga. Duhovni koren stabla je u božanskom svitu, a njegova koruna se širi zvrhu svita. I tako stablo veže ne­bo i Zemlju, ali i pod­zemni svit, svit mrtvih. Zato kad stablo simbolizira duhovnu komponentu i kad je ispunjeno nekom svetom mo­ću, su ljudi poštovali stablo, ko svako ljeto umira i se opet oživljava. Bili su osvido­čeni, da se u njem manifestira nešto mi­stičnoga, ča je iznad človika, nač on nima uticaja i ča valja za cio kozmos. Zato je stablo i simbol svemira, uni­verzuma.

Tagovi: 

Pavić dogovorio suradnju u sklopu austrijskih programov za prekvalifikaciju i zapošljavanje

Hrvatski ministar rada i mi­rovinskoga sustava Marko Pavić rekao je u subotu, 16. decembra u Beču da je za vrime službenoga posjeta A­u­striji dogovorio konkretne projekte suradnje u sklopu au­strijskih programov za pre­kvalifikaciju i zapošljavanje djelačev kako bi se slični pro­grami primijenili u Hrvat­skoj, pri čemu je posebice v­a­žan program Dualnoga obrazovanja i prekvalifikacije.

Tagovi: 

Kako postupati s pogledom na novu Saveznu vladu u Austriji?

Petar Tyran

Evo, sada u Austriji ima­mo ipak — kako obećano još pred Božići — novu saveznu vladu. Većini će vje­rojatno odgovarati, manjemu dijelu stanovničtva moguće ili još i vjerojatno ne. Ali demokratski su odibrani, a savezni predsjednik je sve čla­ne nove vlade prihvatio i tim moru početi djelati. Još se ne zna kakove posljedice će ovo imati za Republiku Austriju i za ljude u ovoj državi, a ka­mo li da bi mogli prorokovati, kako će se sastav nove vlade odraziti na manjinsku politiku u Austriji.

Austrija 19. decembra dostala novu vladu

Tīm novoga saveznoga kancelara Republike Austrije S­e­bastiana Kurza je pandiljak, 19. decembra položio za­kle­t­vu, a novi kancelar je jur dru­gi dan, utorak išao u Bruxel­les na sastanke. Kurz je pro­tekloga vikenda prilikom pr­e­zentacije programa i članov buduće vlade najavio da Au­strija neće napušćati jedin­stvene stave i djelovanje Europske unije.

Tagovi: 

Konstituirajuća sjednica 2. saziva Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH

Od 18. do 19. decembra u Zagrebu su održali konstitu­irajuću sjednicu 2. saziva S­a­vjeta Vlade Republike Hrva­t­ske za Hrvate izvan Repub­like Hrvatske. Uz izbor pre­d­sjednika i potpredsjednika 2. saziva Savjeta, na sjednici su razmatrali mogućnosti unapredjenja i jačanja suradnje na gospodarskom, znanstve­nom, kulturnom i svi drugi polji izmed RH i Hrvatov ki živu izvan nje granic. Poseban naglasak su stavili na dio vezan uz mogućnosti u­napredjenja sustava učenja hrvatskoga jezika za Hrvate izvan RH, mogućnosti surad­nje u okviru EU fondov, postupak dobivanja državljan­stva i druga statusna pitanja. Tijekom prvoga dana rada Savjeta, članom se je obratio predsjednik Vlade RH. g. Andrej Plenković.

Ste znali? - Nač misliti pri jilu na svetke?

Jisti moramo i na svetke, ia­ko se jur unajper bojimo da bi si mogli nabrati dodatne ki­le. Iako u pogledu na hranu svenek doznajemo novosti, neke fiksne ideje o hrani ima­mo. Na priliku ove tri:

Sadja moremo jisti, koliko ka­nimo: Sadje je zdravo zdravo, ali da ga sada moremo konzumirati, koliko kanimo, ne štima, ar sadje sadržava cu­kor, ki nam more naležati. Neka nam dva do tri kusići sadja dnevno bude dost.

Tagovi: