Kako postupati s pogledom na novu Saveznu vladu u Austriji?

Petar Tyran

Evo, sada u Austriji ima­mo ipak — kako obećano još pred Božići — novu saveznu vladu. Većini će vje­rojatno odgovarati, manjemu dijelu stanovničtva moguće ili još i vjerojatno ne. Ali demokratski su odibrani, a savezni predsjednik je sve čla­ne nove vlade prihvatio i tim moru početi djelati. Još se ne zna kakove posljedice će ovo imati za Republiku Austriju i za ljude u ovoj državi, a ka­mo li da bi mogli prorokovati, kako će se sastav nove vlade odraziti na manjinsku politiku u Austriji.

Pavić dogovorio suradnju u sklopu austrijskih programov za prekvalifikaciju i zapošljavanje

Hrvatski ministar rada i mi­rovinskoga sustava Marko Pavić rekao je u subotu, 16. decembra u Beču da je za vrime službenoga posjeta A­u­striji dogovorio konkretne projekte suradnje u sklopu au­strijskih programov za pre­kvalifikaciju i zapošljavanje djelačev kako bi se slični pro­grami primijenili u Hrvat­skoj, pri čemu je posebice v­a­žan program Dualnoga obrazovanja i prekvalifikacije.

Tagovi: 

Austrija 19. decembra dostala novu vladu

Tīm novoga saveznoga kancelara Republike Austrije S­e­bastiana Kurza je pandiljak, 19. decembra položio za­kle­t­vu, a novi kancelar je jur dru­gi dan, utorak išao u Bruxel­les na sastanke. Kurz je pro­tekloga vikenda prilikom pr­e­zentacije programa i članov buduće vlade najavio da Au­strija neće napušćati jedin­stvene stave i djelovanje Europske unije.

Tagovi: 

Konstituirajuća sjednica 2. saziva Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan RH

Od 18. do 19. decembra u Zagrebu su održali konstitu­irajuću sjednicu 2. saziva S­a­vjeta Vlade Republike Hrva­t­ske za Hrvate izvan Repub­like Hrvatske. Uz izbor pre­d­sjednika i potpredsjednika 2. saziva Savjeta, na sjednici su razmatrali mogućnosti unapredjenja i jačanja suradnje na gospodarskom, znanstve­nom, kulturnom i svi drugi polji izmed RH i Hrvatov ki živu izvan nje granic. Poseban naglasak su stavili na dio vezan uz mogućnosti u­napredjenja sustava učenja hrvatskoga jezika za Hrvate izvan RH, mogućnosti surad­nje u okviru EU fondov, postupak dobivanja državljan­stva i druga statusna pitanja. Tijekom prvoga dana rada Savjeta, članom se je obratio predsjednik Vlade RH. g. Andrej Plenković.

Ča ću mojoj ženi darovati za Božić?

Vrime darivanja je pred vrati, a fali vam dar za vašu ženu! Skradnja je dob, da se otpravite na put u prodavaonice. Morebit niste sigurni, s čim bi mogli razveseliti va­šu ženu, svejedno je li vam je šohalj­ka/­dra­ga, partneri­ca ili hižna družica. Ako ne znate, čemu bi se veseli­la, se morate baviti s va­šom ženom, da bi vam konačno došao napamet idealan dar za vašu bolju polovicu. Ako odredjen uvjet nije ispunjen, a to je, da ju dobro poznate, nećete riješiti pro­blem dara. Pitanje „ča ću mojoj ženi darovati za Bo­žić“ ide u dibinu, a nije sa­mo“ ću zbogom ča-to ku­piti, da i to obavim“. To je naime pokazatelj, da su vam se ohladile ćuti za vašu ženu.

Tagovi: