Plenković: Hrvatska poštuje presudu šestorici, zahtjev za revizijom moru uložiti odvjetniki

ZAGREB — Predsjednik vlade Andrej Plenković rekao je da Hrvatska poštuje presudu hrvatsko-bosanskohercegova­čkoj šestorici, ali je nezadovo­ljan nekimi nje dijeli, posebno onimi kimi se aludira na odgovornost bivšega hrvatsko­ga državnoga vrha. „Vidili ste preciznu izjavu vlade po presude i volio bi da se ta izjava ne interpretira pogrišno nego da se čita upravo onako kako je izgovorena, to bi bilo jako važno da se ne stvara dojam da Hrvatska ne poštuje presudu“, rekao je Plenković novi­narom na gospodarskom skū­pu u organizaciji Večernjega lista i Poslovnoga dnevnika.

Kako bi bilo lipo da bi PAX (mir) opet postao BONUM (dobro) za sve

Petar Tyran

Kako se čini obistinila se je sanja biškupa Egidija Živkovića da „gradiš­ćanski Hrvati nisu EU za zelenim stolom, nego da smo svi opet pod istim krovom i da nas naša stara domovina povezuje i da nas podupira“. To je Živković rekao uz ostalo pri koncertu »Pax et Bo­num« subotu, 9. decembra u dvorani za različne potrebe u Filežu i čulo ga je stotinu lju­di i mu to i vjerovali. More se pretpostaviti da ćedu ga u tom slijediti pred svim i naši Hrvati i Hrvatice s „onkraj“ gr­a­nice u Madjarskoj i Slov­a­čkoj, kim se je posebno obratio ov koncert a s njim i bi­škup Živ­ković. U tom ne sa­mo vjerskom nego i sekularnom nastojanju su mu jako dobro do­šli i njegovi i kontakti fra Bo­že Blaževi­ća u najviše diplomatske i političke kruge i lju­dem u visoki pozicija u H­r­vatskoj, kim je upravo i u ovi teški dani doma dobrodo­šao ovakov pozitivni odjek izvana, ovakova svića u tunelu, kom se moru i kanu rado po­dičiti i u samoj Hrvatskoj. Ako Živ­ković i njegovi pomagači fra­njevci u Gradišću u tom us­­piju, da RH u­budu­će pola­že veću pažnju a tim i m­o­ral­nu i materijalnu podrš­ku gra­diš­ćanskim Hrvatom, on­da tri­ba skidati kapu pred tim vr­lo angažiranim i dale­kovid­nim pothvatom i a­nga­žma­nom.

Ča ću mojemu mužu darovati za Božić?

Kot se približava Božić, sve intenzivnije mislimo na to, ča darovati svojemu mužu, da bi ga razveselili. Koč je to pr­a­vi izazov. Oni, ki su jur dugo u partnerstvu, su vjerojatno jur mnogo-ku super ide­ju ostvarili, a sada im fali inspiracija. Ča bi mu se mog­lo viditi, ča je istovrimeno funkcionalno, praktično i vr­i­dno investicije?

Tagovi: