U štajerskom Celju, kod Velike Majke Austrije (…)  kao i slavenskih narodov nedilju, 26. augusta je završilo tradicionalno shodišće gradišćanskih Hrvatov. Svetačnu mašu je služio dijecezanski biškup dr. Egidije Živković, a oblikovali su ju fara i Tamburica Koljnof kao i jačkarni zbor. Pri vičernji je fara Stinjaki predala »Putujuću Celjansku Mariju« fari Koljnof, ka će ju čuvati ljeto dan dugo do dojdućega, jubilarnoga 90. shodišća u 2013.

 
CELJE — Svetačnu mašu subotu navečer je služio farnik na Stinjaki, mr. Ignac Ivančić. Oko 70 hodočasnikov se je četvrtak rano jutro, 23. augusta piše s kipom »Putujuće Celjanske Marije« iz Stinjakov spravilo na put u Celje, kade su subotu otpodne svečano ulazili u celjansku baziliku.
 
Ljeto dan dugo je fara Stinjaki čuvala ovu kopiju Celjanske Marije u svojoj crikvi. Polag izvješćaja farnika Ivančića prilikom predaje pri večernjici, je kih 2.000 ljudi bilo kod »Putujuće Marije« u Stinjaki. Kako je naglasio Ignac Ivančić su u minulih dvanaest miseci bili prišli vjerniki iz svih krajev Gradišća, iz Ugarske, Slovačke i Beča i se došli pomoliti kod milostivnoga Marijinoga kipa. Većina ljudi je došlo u maju, juniju i juliju, kad su vrimenske prilike bile dobre, je istaknuo Ivančić. Koncelebranti pri maši subotu su bili kanonik pater Štefan Vukić i mladomašnik Marko Mogyorósi iz Koljnofa.
 
Procesija sa svićami po večernjoj maši u Celju je za mnoge bila vrhunac i ovoljetnoga trodnevnoga shodišća. Predivna slika Stinjačanov u svojoj prelipoj hrvatskoj narodnoj nošnji pri procesiji kroz noćno Celje će mnogim ostati u trajnom spominjanju. Ov ophod Hrvatov sa svićami je fascinirao i domaće, je za Hrvatski radio ORF-a Gradišće rekao biškupski vikar pater Štefan Vukić, ki je sada jur drugo ljeto odgovoran za organizaciju shodišća i ki se pri tom more nasloniti na veliku pomoć svojega ureda na čelu s Agnjicom Bubić, koj se je i posebno zahvalio na kraju shodišća, imenuvši cijeli red ljudi, kim triba zahvaliti za uspješno odvijanje shodišća, naravno na čelu s domaćim paterom superiorom dr. Karlom Schauerom.
 
Pri ovoj trodnevnoj, najvećoj vjerskoj manifestaciji gradišćanskih Hrvatov je sudjelivalo četire do pet tisuć vjernikov. Štefan Vukić je vrlo optimistički procijenio ove tri dane i je dodao kako broj hodočasnikov, ki piše dojdu na hrvatsko shodišće u Celje, raste od ljeta do ljeta.
(uredn.)

Kategorije