Zbor gradišćanskih Hrvatov u Beču Otvorena srca otkada s njim ravna, ga vježba i dirigira Josip Terze (Giuse­ppe Terza) je podignuo svoj umjetnički zahtjev i je uza to i proširio svoj sastav pjevač­ic i pjevačev. U prosjeku 25 je članov, ki pjevaju u ovom zbo­ru i ki redovito svaki pandi­ljak vježbaju u prostorija Hr­vatskoga centra u Schwindgasse 14. Predsjednik zbora Otvorena srca je Rudi Farkas rodom iz Fileža. Svoj ljeto­šnji protulićni koncert je ov zbor dao pandiljak, 20. jun­i­ja u prepunoj dvorani u Hrvatskom ce­ntru. Uz hrvatske narodne i Dalmacije i Gradišća je J. Ter­ze sa zbo­rom zavježbao i kla­­sični program, ki su uz pjeva­če izveli Guda­čki kvartet (R. Wagner konvezatorij), me­z­z­o­spran Eya Do­ris May i Ni­k­o­la Šimunović.

BEČ — Zbor Otvorena srca i solisti su oduševili bečku publi­ku. Pod peljanjem Josipa Terzeta se je zbor poboljšao z­a­pr­avo od miseca u misec. Ovo ljeto posebno je bio uočljiv njev napredak otkako ih je u janu­aru 2015. preuzeo talentirani student bečkoga Glazbenoga konzervatorija.

Protulićnim koncertom sakralne i svitovne glazbe, ov mi­šoviti zbor gradišćanskih Hrvatov oduševio je publiku u Hr­vatskom centru u Beču. Tijekom prvoga dijela programa izvedena su djela svitskih skla­dateljev, poput C. Gounoda „Messe brève nr. 7“ i F. X. Engelharta „Ave Maria“, oba u iz­vedbi mezzosoprana Eya Do­ris Maye, ka je porijeklom iz Splita i Gudačkoga kvarteta iz Richard Wagner konverzatorija u Beču a na orgulja je bio Marco Primultini. Nadalje je zbor izveo W. A. Mozarta „Als Luise die Brief ihre untreuen Liebhabers verbrannte“, Ri­charda Straussa „Zuneigung“, (Eya Doris Maye uz klavirsku pratnju Marca Primultinija). Nikola Šimunović je na svo­jem elekronski pojačanom a­kor­de­­onu otsvirao „Dalmatian Med­ley“ a zbor je otpjevao „Cvala jesi roža“, „Dobra večer, uzorita“, „Zeleni gaj“ i „Ram Pam Pam“.

Zbor Otvorena srca jur tradicionalno na kraju lje­tnoga studentskoga semestra održava svoj „Pro­ljetni koncert“, na čemu im je na kraju zahvalila glavna tajnica Centra Gabrijela Novak-Karall.

Mišoviti zbor Otvorena srca osnovan je 1983. ljeta od Mar­tina Jordanića iz Fileža a ki je pak pre­u­zeo Tomi Koch iz Maloga Borištofa (†) i djeluje kao sekcija Hrvatskoga gra­diš­ć­an­skoga kulturnoga društva u Be­ču. Trenutačno ov zbor broji već od 25 članov.

Usko povezani s ovim zbo­rom su i Martin Prikosović, Boris Beketić, iz Bjelovara a nadalje i Zagrepčan Tvrtko Gojmerac, Medjimurec Dragutin Šantek, Matija Fortuna iz Križevcev ali i Feri Fellinger iz Gerištofa „muzička institucija, ka je svenek garant za pomoć i podupiranje“. Zbor je važan stup u djelova­nju Hrvatov u Beču i Hrvatskoga ce­n­t­ra, ki je „uspješan model su­rad­nje gradišćanskih Hrvatov s Hrvati iz Hrvatske i dokaz za­to da su jedni dio drugih, o­bo­gaćuju kulturnu i jezičnu razmjenu i doprinašaju upo­znav­a­nju i nadopunjavaju jed­ni dr­u­gih. Želja je peljačtva zbora, da proširi broj članov, da ima već nastupov „vani“ a da se spoz­naje vridnost djelovanja i u Gradišću a ne na zad­nje i ko to putovanje.

(uredn.)

Kategorije

Slike