Petar Tyran

Trese se zemlja u Zagrebu i okolici, trese se i trese ne more se umiriti. Očigledno su tako jake te pod­zemne napetosti i tenzije, da zemlja na toj geološkoj liniji ne more dojti do mira. Ljudi ih već ni ne broju, toliko je jur bilo tih potresov od prvo­ga teškoga nedilju jutro, 22. marca. A do sada zadnji je bio sredinom prošloga tajedna. Dokle pišem ove rede, a pred svim dokle su objavljeni, mogla se je zemlja opet tresti — i jače i slabije. Tako se to momentano dogadja u Zagrebu, teško pogodjenoj i uškodjenoj hrvatskoj metro­poli i u okolici. Ima i takovih stručnjakov, seizmologov, ki prorokuju da će veliki, teški potres još dojti. Broj ljudi, ki molu da do toga ne bi došlo, je viši od dana u dan.

Zato nije ni čudo, da se je konačno našla privatna inici­jativa i med gradišćanskimi Hrvati i njevi prijatelji, ki su odlučili, da ćedu pomoći. To­liko ljudem je u Zagrebu i o­kolici pomoć potribna, toliko zgradov u Zagrebu i u okoli­šni seli je slabije ili te­že u­škodjeno, da pomoć ne more dost brzo i u čim većem ops­e­gu dojti do ovih ljudi. Pu­no je i takovih ki se već ne mo­ru vratiti u dome i stane i od po­tresa do potresa, dakle od da­na u dan raste broj tih zgradov ke se već ne daju popr­a­vi­­ti i ćedu se sigurno morati temeljno obnoviti ili srušiti.

Teško je pogodilo i Kliniku za dičje bolesiti u Zagrebu a posebno i odjel za kirurgiju, ki je tako teško uškodjen da su morali još i evakuirati.

To je bio takorekuć zadnji „kick“ da su krenuli u akciju neki privatniki med gradiš­ća­nskimi Hrvati a njev krug je rastao od ure u uru od da­na u dan. Gdo je do sada bio voljan da pomore ali još nije znao komu ča i kako — sa­da im se je otvorila odlična prilika da se konkretno daru­je i se zna za koga se bere i ko­mu se zač dā.

Otvoren je konto bez ikakovih problemov (a direktor Raiffeisenbanke u Pandrofu Hani Mikula velikodušno i brzo i nekomplicirano je pomogao u vezi s tim). U kon­to imaju svi uvid ki uplatu, ni­ma nikakove hijerarhije i sku­pna je ovo inicijativa svih, ki sudjeluju. Darežljivost u vezi s pomoći teško uškodjenoj bolnici u Zagrebu je očigled­no velika, zapravo je krenuo val pomoći a raste stalno i broj onih ki su voljni uplatiti na konto u korist ove dičje bolnice — davaju i vrlo zna­menite svote.

Bilo kako, svaka ka i svaki ki pomore je dobro došao. Samo da se čim brže dā. Po­moć je hitno potribna a u­plata na konto (vidi i 5. str.) je najprvo vrimenski ograni­čena do kraja miseca maja. Ovu akciju pravno nadzira i notar i uključene su i diplomatske misije u Beču i Z­a­grebu. Uz pomoć i Orf-a će­du se širiti informacije o ovoj privatnoj pomoćnoj akciji, tako da bi bez ikakovih ljubo­mornosti mogla postignuti cilj: nabrati znatnu svotu ka ide direktno u korist bolnice.

Kategorije