Hrvatski kulturni i dokume­n­tarni centar (HKDC) je skupa s Pedagoškom visokom školom u Željeznu izdao nim­ško-hrvatski rječnik s naslovom »Terminologie/Termin­o­logija« za dvojezičnu nas­ta­vu«. Ovo je sa­žetak a pak i nadopuna ob­djelane verzije školske termi­nologije, ka je bila izašla još 2001. ljeta, i obuhvaća riči za podučava­nje svih predmetov. 

 

ŽELJEZNO — Rektor Pedagoške visoke škole Gradiš­će mr. dr. Walter Degendorfer i poslovodeći predsjednik Ze­maljskoga školskoga savjeta za Gradišće mr. Heinz Josef Zitz su pozdravili okupljane hrvat­ske i ugarske pedagogice i pedagoge četvrtak, 23. aprila u seminarskoj dvorani 10 Pedagoške visoke škole Gradišće. Mmr. Anita Jugović-Čenar, ko­ordinatorica jezične djelaonice je prezentirala nova učila za hrvatski Pedagoške visoke ško­le: Terminologija i igre, priče, povidajke za dicu u predškol­skoj starosti. Tamara Ribarić, MEd, MSc pedagogica u čuvarnica je skupa s odgojiteljicom Karin Pogač u obliku K­a­­sperla predstavila bogato ilu­s­triranu brošuru o dičji igra u iz­danju Hrvatske narodne visoke škole. Predsjednik HKDC-a Martin Ivančić se je ovom prilikom posebno zahvalio rekto­ru Degendorferu a predsjednik Zitz je istaknuo djelovanje Kompetencijskoga centra u gradišćanskom školstvu kade se „živi dvo- i većjezičnost“.

 

Ciljna grupa za ovo izdanje igar, pričov i povidajkov su dvo­jezične čuvarnice ali i prvi raz­redi OŠ kao i roditelji.

 

Martin Ivančić je istaknuo važnost HKDC-a u opskrbljav­a­nju dvojezičnih školskih usta­nov dvojezičnimi školskimi knjigami i je naglasio da „zapravo imamo monopol na ško­l­ske knjige. Mi u HKDC-u se bri­nemo za organizatorske posle, financiranje i tisak, sadržaj prepušćamo stručnjakom. A s nadzornicom mr. Karin Vuk­man-Artner imamo odličnu partnericu. Uz ostalo, Pedagoška visoka škola mora ostati situirana u Gradišću, ne znam­da u Teplica Dolnjoj Austriji.“

 

Rekavši da HKDC (skupa s HNVŠ-om) tiska zapravo sve knjige za škole Martin Iva­n­čić je objasnio i jezičnu politiku u Školskom savjetu „…u čuvarni­ci koristimo mjesni dijalekt, u OŠ podučavamo gradišćan­sko­hrvatski. A to moremo na te­melju jur objavljenih rječnikov i velike školske gramatike. Sad nam je falila samo još terminologija na hrvatskom, stru­čni izrazi. Najprvo smo počeli s mapom, ali se je toga toliko nakupilo, da smo se 2014. ljeta odlučili tiskati rječnik — ki je pak u konačnici narasao na kih 700 stranic. Ovo je blago, dra­gocjenost i važan doprinos da­ljnjemu normiranju jezika i kanimo završiti pravi rječnik. 

 

Kako je naglasila nadzornica Karin Vukman-Artner „…u manjinskom školstvu sve pod­loge moramo si sami izdjelati“ i se je kolegicam i kolegom za­hvalila na hrvatskom jeziku i je rekla uz ostalo „…ako vas ni­mam, ko je moje djelo zaman“.

(uredn.)

 

>> Galerija

 

Kategorije