Slavist Ivan Rotter jur već od deset ljet dugo publicira u in­ternetu materijale, ke more upotribljavati pri podučava­nju u školu. Intenzivno se je tim bavio od 1. septembra 2013. ljeta kad se je u okviru svojega studija „Menedž­ment znanja“ na Stručnoj visokoj školi bavio E-learningom i je došao na ti blog. Klučna rič je bila Mahara — platforma  za Lms (Learning management sustav). Tim je mogao zadaće za školare i studente staviti u digitalni oblik.

I to­ga se je pak rodila najveća (gardišćansko)hrvatska plat­forma književnosti — s već od 2.700 pjesmic u vizualnom a dijelom i auditivnom obliku: 33 ciklusi, 140.000 klikov i kih 100.000 korisnikov. Za naše prilike nevjerojatan po­slovni ali pred svim intelektualni opus, književni œvre.

 

FORTNAVA — Pred već od ljeti je slavist, profesor za hrvatski i tjelovežbanje na gimna­ziji mag. Ivan Rotter pokrenuo takozvani »Ivanov blog — ljubav je pjesma«. U blogu objav­ljuje hrvatske pjesme. Sada je registrirao na svojem blogu sto tisuć pohodov od kih sto tisuć ljudi, tzv. korisnikov.

 

 

Na svoji stranica u interne­tu je Ivan Rotter kategorizirao oko 2.700 pjesam kao gradiš­ćanskohrvatsku književnost, a cijeli blog sadržava u medjuvri­menu 3.300 postings (mogli bi to nazvati i člankov) i 140 tisuć klikov.

 

„Jur već od deset ljet dugo svaki dan pišem barem jednu pjesmu u ov blog, a još dugo nisam gotov“. Kako je istaknuo Ivam Rotter, piše ove pje­sme da „raščistim svoju glavu, a onda mi ide bolje“. U raz­go­voru s Hrvatskimi novi­nami je Rotter nadodao da u koronakrizi „sām pišem pjesme, ali takaj i snimam pjesme i po­sta­vim na blog“. To činim tako da sām sebe snimi na mobitel i to pre­igram na svoju web-stranicu.“ Ideju za ovo je dala Dorotea Zeichmann sa svojimi koronapjesmami a pak i koronaknjiževnosti.
Ivan Rotter je načinio i au­dio-zapise a puno snimkov hrvatskih pjesam ke mu je stavila na raspolaganje Hrvatska redakcija Orf-a Gradišće.

 

Ivan Rotter je rekao da on kao bloger ima poruku i motivaciju reći svitu ča odnosno ljudem, ki u internetu ča išću, da postoji človik ki piše na hrvatskom jeziku, ki kani i drugem na znanje dati da postoji hrvatska književnost i u Austriji i da je vridna da se najde.

 

Ako je momentano težišće ko­rona krize i kako se ta pandemija i bolest raširena po cijelom svitu izražava u pjesma u prošlosti je bilo jedno od te­žišćev bloga pjesme slavnoga Mate Mer­šića Miloradića.

 

(uredn.)