Sadašnji farnik u Klimpuhu i Cindrofu i dušobrižnik gradišćanskohrvatske vjerske zajednice u Beču duh. savj. časni konzistorijalni savjetnik kanonik mons. Tome Krojer, svečuje svoj 60. rodjendan. Prilikom njegovoga jubileja je Hrvatska redakcija Orf-a Gradišća producirala portret o rodjenom Vulkaprodrštofcu Krojeru. Tome Krojer je 27. maja svečevao svoj 60. rodjendan. Rodjen je u Vulkaprodrštofu. Studirao je teologiju u Beču i je za ta čas bio angažiran i u Hrvatskom akademskom klubu a na početku i kao simpatizant folklornoga ansambla Kolo-Slavuj. Za svećenika je zaredjen na Petrovu, 29. junija 1975. ljeta u Željeznu. Najprvo je bio prefekt u biškupskom sjemenišću u Matrštofu a pak dušobrižnik u Česnu (Schützen; 1980.-86.), u Uzlopu (1984.-91.) i Trajštofu (1986.-91.). Od 1991. je bio farnik u Velikom Borištofu a od 1993., po umirovljenju tamošnjega farnika Antona Ferčka, i u susjednom Šuševu. Od ljeta 2002. je kanonik monsinjore Tome Krojer farnik u Klimpuhu i Cindrofu a po smrti patera dr. Augustina Blazovića u 2004. ljetu, s kim ga je vezalo i usko prijateljstvo, je takorekuć kao „tretu svoju faru“ preuzeo i dušobrižničke posle u Beču. U biškupiji vršio je različne zadaće i posle. Bio je dušobrižnik katoličanske mladine i mladoga roja, posebno i hrvatske mladine i mladoga roja. Kao peljač hrvatskoga shodišća u Celje je lani svečevao svoj srebrni jubilej. Član je dijecezanskoga komiteta za shodišća, Pastoralnoga savjeta, Komisije za crikvenu muziku i Hrvatske liturgijske komisije, kom je neku dob i ravnao. Od 1993. ljeta je bio desetnik hrvatskoga dekanata Veliki Borištof a ujedno predsjednik Kuratorija samostana sestar milosrdnic sv. Vinka Paulskoga u Velikom Borištofu. U ta čas je bio i član Kuratorija naobrazbenoga i mladenačkoga centra »Dom svetoga Štefana« u Gornjoj Pulji. Tome Krojer je odlikovan titulami biškupski duhovni savjetnik, časni konzistorijalni savjetnik i kanonik. U momentu je kao farnik u Klimpuhu ujedno i domaćin kipa »Putujuće Celjanske Marije« a tim u organizator brojnih shodišćev u Klimpuh.

Kategorije