Mali pregled od sjevera do juga kako naša folklorna i tamburaška društva djeluju u času pandemije. Ča je dozvoljeno, ča je zabranjeno i kako se u času lockdowna proba, nastupa odnosno sastaje.

Prikzutra je prva adventska nedilja. Ov prvi adventski vikend je bio svenek i početak adventskih i božićnih koncertov. Ljetos ćedu biti dani pred Božići jako tihi i mirni barem u muzičko koncertantnom pogledu. Za sada su nastupi s publikom od strani državov prepovidani, barem u Madjarskoji u Austriji. Za čas po lockdownu su ako onda samo spontane akcije od strani tamburaških društav predvidjene. Pre nesigurno je organizirati pravu priredbu. Na jednu stran se ne zna kako ćedu se zakoni razviti, na drugu stran je strah kod ljudi još svenek jako velik, da bi se mogli dobaviti SARS-CoV-2. Tako će ljeto završiti na sličan način kod je bio najveći dio 2020. ljeta. Početku marcijuša je došlo do nagloga prekida bogate tamburaške i folklorne scene kod gradišćanskih Hrvatov i ov kraj i on kraj granice. Sastanki, probe i nastupi su bili zabranjeni, najveći dio društav je bio nepripravan na takovu situaciju. S početka i nigdor nije mislio da će trpiti društveni žitak do koncu ljeta, znamda još i duže. Najjače pogodjena su bila i su još svenek folklorna društva, jer redovite probe nisu bile dugo vrime moguće, odnosno samo u obliku ki pred svim za tancoše nije zadovaljajuće. Kvalitet folklornih društav živi od skupnoga probanja, jačenja i tancanja. Samo tako se more držati odredjen standard.

Tancoši posebno pogodjeni. More se jur sada reći, da je folklorna scena posebno trpila. Slabo stanje pred koronom se je još malo počemerilo, za vidit je to bilo na primjer i kod nastupa Hajdenjakov u KUGI koncu oktobra. Manjkanje probov i tim povezana nesigurnost na pozornici će se još jače pokazati po ovom drugom zaključenju, „lockdownu“. Ufanje ostaje da ćedu onda ispočinuti tancoši čim većim elanom i pred svim redovitošćom probati, tako da moru nadoknaditi već od pol ljeta ispadjenih probov. Za tamburaše je laglje. Svaki sam si more doma zavježbati svoj glas. Skupno se onda dodiljuju finese. Društva ka su kanila su se vježbala koliko je bilo moguće u istom obliku kako pred pandemijom, ili na adaptirani način. Ta društva ka su se probala su doživila djelomično p o z i t i v n i efekt korone. Zbog lockdowna su imali tamburaši na jednoč čuda već časa, pred svim kad nije bilo dodatnih priredab, privatnih svečevanj ili nogometnih utakmic. Bilo je ali i suprotivnih primjerov kade su se neki člani tako bojali, da zbog mogućega dobavljenja nisu išli na probe.

Ljeto prez nastupov. 2020. ljeto će već ko društvo imati u posebnom spominku, jer će biti ljeto prez nastupa odnosno druge društvene aktivnosti. Je ali i drugih primjerov. Odvisno od peljačev su bila već ka društva jako aktivna, a druga su spala u zimski san veljek s početkom pandemije. Simbolično kanimo ovde istaknuti Hajdenjake, oni su imali koncu oktobra u KUGI do sada zadnji tančeni nastup na gradišćanskoj folklornoj sceni. Isto tako su ali i 1. julija imali jedan od prvih javnih nastupov u Gradišću po prvom lockdownu. Sigurno se ovde Hajdenjaki u već čem laglje, jer imaju sa momlade člane i peljače— nijedan nije u rizikogrupi. A starji člani su bili glavni uzrok da se je prekinulo djelovanje, neka društva još svenek nisu aktivna. Kod već kih su bile i zaprte granice problem.

Novo društveno djelovanje. Ako probanje jur nije bilo moguće iz bilo koga razloga, ko folklorna scena ipak nije ostala stati. Giblje se dalje, iako samo u polakom tempu. Neka društva su iskala pute kako ostati aktivna. Ako se jur nije normalno probalo ili sastalo se je na drugi područji djelalo, kot na primjer s posebnom online ponudom ili načinom online probanja. Ne ki tamburaši su odbili ov novi način, jer čuda krat su tamburaška i folklorna društva mjesta kade se sastaje s drugimi, i pred i po probi, a to prik interneta ne ide. Jedna druga varijanta su bile probe na otvorenom. Ovo je tokom ljeta funkcioniralo zbog teploga vrimena, sada je vježbanje pod vedrim nebom odnosno vani zapravo nemoguće.

Pregled po regija. Mi smo se upitali kod folklornih i tamburaških društav po cijelom Gradišću, kako je izgledalo 2020. lj. i ča su plani za ljetos, odnosno dojduće ljeto. Rezulatate smo podilili na pojedine regije Gradišća — i ovkraj i onkraj granice.

Na Hati. U Slovačkoj su vladale malo drugačije regule nego u Austriji i u Madjarskoj, tako su jur u septembru ukinute sve probe i još svenek se nije počelo. Ovo valja i za Črip iz Devinskoga Novoga Sela, kot i za Konjic iz Čunova i Hrvatskoga Jandrofa i za Muško jačkarno društvo (MJD) iz Hrvatskoga Jandrofa. Za ljetos je bio predvidjen prvi nastup novo utemeljenog atamburaškoga orkestra Ivo Andrić u Slovačkoj, ali se je morao odrinuti na neodredjeno vrime. U ovom času prez probe se sada djela na notnom materijalu za orkestar. Po dužoj pauzi u prvi miseci ljeta je Hatsko kolo počelo u juniju po čistom zaključanju opet s probanjem i je moglo još i nekoliko puti nastupati — zbog ponovno oštrih mjerov su ali opet morali zaustaviti aktivnosti u septembru. Tamburica Bijelo Selo je prem korone u oktobru imala još vrhunski nastup za austrijskoga televizijskoga odašiljača SERVUS.TV. Ali po tom je odlučila, isto kot u protuliću, opet mirovati. Je li će društvo uopće moć održati ljetošni Božićni koncert će se kazati u decembru. Ali pojedina društva su koronačas i koristili za veće projekte. Tamburaško društvo »Ivan Vuković« iz Pandrofa bi ravno u ovom posebnom 2020. ljetu svečevalo svoj 50. jubilej postojanja. Svetačnost su naravno morali odrinuti na dojduće ljeto. Ipak su Pandrofci objavili četire kompaktne ploče, ke su snimili uživo, prilikom okrugle obljetnice. Produkcije neka s jedne strani reprezentiraju četire narodne grupe Gradišća, s druge strani ali i muzički put Tamburaškog društva »Ivan Vuković« od narodne glazbe prik moderne i zabavne muzike, ča do klasike. Slična situacija se i najde kod folklornog društva Konoplje iz Hrvastke Kemlje (Madjarska). Grupa, ka ima većinom starije člane, momentano zbog korone pauzira i se ne sastane za vježbanje. Sve predvidjenenastupe i putovanja su morali isto otpovidati.

Oko jezera. I na drugoj strani granice koronapandemija trapi djelovanje Tamburice Koljnof. Projekti nažalost nisu bili mogući ovo ljeto, probalo se je ali svenek kad je bilo dozvoljeno —u školi se ali podučavanje tamburanja i nadalje smi održati. U ljetni miseci su zvanatoga bili mogući nastupi u malom krugu. Na madjarskoj strani zajezerja, u Umoku, koronapandemija muči djelovanje tamuraškoga sastava Kajkavci. Iako tamburaši održu redovito svoje probe, ovo ljeto nažalost još niti jedan nastup nisu mogli svirati. Društvo se je utemeljilo1999. ljeta, i je od onda produciralo četire kompaktne ploče. Njevo znanje i angažman je zvana toga odlikovano s različni nagrada Madjarske.

Na Poljanci. I društva na Poljanci su m orala adaptirati djelovanje na koronapandemiju. Tamburica Celindof je imala naime sredinu februara još snimanje u ORF-u i je od onda pauzirala s vježbanjem. U ljetni miseci je i Tamburica Cindrof  imala još dobro pohodjen nastup u Čelajevom malinu u Uzlopu, prije nego je otpovidala sve probe i aktivnosti za 2020. ljeto — isto tako i Tamburica Trajštof. Tamburica Vorištan je isto odlučila otpovidati sastanke zbog korone; člani se ali samostalno vježbaju doma svaki za se tamburanje. I za Tamburica Pajngrt je ovo ljeto bilo neobično. Med dvimi potpunimi zaključanji je društvo moglo održati probe, ali sada je djelovanje opet prekinuto. Konkretne plane za dojduće ljeto Pajngrčani još nimaju, oni se ali ufaju da će biti moguće prirediti tamburaški večer pod geslom „Ku ćemo si?“, pri kom skupno jačenje stoji u središću. Pred dvimi ljeti je Tamburica Pajngrt naime izdala malu pjesmaricu s istim naslovom, ka sadržava oko 60 jačak.

Tamburica Klimpuh je smila još oblikovati oprošćenje seoskoga farnika Tome Krojera odnosno pozdravljenje novoga farnika sela Štefana Raimanna. Momentano Klimpušci ne probaju, pripravljaju ali program za 2021. ljeto.  I Tamburicu Uzlop je koronapandemija teško pogodila, dokle je ali bilo dozvoljeno je društvo probalo i je skupa s limenom glazbom sela organizirala i dvi fešte. U protuliću su pokazali svaki tajedan jedan igrokaz iz prošlih ljet na njevom youtube-kanalu. Folklorno društvo Poljanci je svoje jur tradicionalne koncerte u novembru moralo nažalost otpovidati — da bi si ljudi mogli ali ipak poslušati jačke, su Poljanci postavili dijele svoje kompaktne ploče na webstranicu. I Tamburica Štikapron je zbog korone prekinula svoje djelovanje. U ljetni miseci su Štikapronci ali jur počeli s pisanjem svetačnoga spisa prilikom svoje 60. obljetnice postojanja. Za ov jubilej su zvana toga dali napraviti i fotografije. U kom obliku ćedu kljetu moći svečevati ov posebni jubilej, se momentano ali još nezna.

Tamburica Štikapron ali nije jedino društvo ko će 2021. ljeta svečevati jubilej. I Tamburica Cogrštof svečuje dojduće ljeto 50 ljet postojanja. Dokle su poduzeli sve moguće mjere da bi mogli probati — napravili su i posebni higijenski koncept za svoj tamburaški dom— su se svi nastupi i aktivnosti ipak morali koncu koncem otpovidati. Sadašnja situacija neka ali ne bude uzrok da se ova posebna obljetnica ne svečuje. Društvo si je zato premislilo posebni plan. Prvu polovicu ljeta kani posvetiti svojim kotrigom, i je tako častiti i cijeniti — fokus će pri tom ležati na socijalni mriža, kade kanu spomenuti i istaknuti svoju povijest, turneje ali i djelovanje. Jubilarno ljeto planiraju sa svetačnim i zahvalnim koncertom završiti.

Med dolinjimi. U sridnjem Gradišću je slična situacija kot i uostali regija. Mala iznimka je bila ovde serija priredab »Tamburica uz oganj«, kade je Hrvatsko kulturno društvo nudilo mogućnost nastupa u miseci juli i august. Ovu mogućnost Zelenjaki iz Gerištofa nisu koristili. Početkom pandemije u marcijušu su otpovidali sve probe isto tako »Žabljak«, svoju veliku feštu koncu augusta. U ljetni prazniki su počeli s probanjem pod vedrim nebom,ovde je bio orkestar podiljen u dvi grupe da se minimira rizik. Tradicionalni adventski koncert u crikvi na prvu adventsku nedilju su kanili Zelenjaki nadomjestiti s adventskim susretom u parku, zbog lockdowna ali i s toga ništ nije nastalo.

Malo drugačija je situacijakod Harmonije. Velikoborištofski tamburaši su imali neke nastupe, od početka korone. Za ove su se probali, drugih redovitih probov nije bilo. Od septembra već nije bilo sastanka a i nadalje nije predvidjen pokidob su skoro svi člani dio rizikogrupe. Slično valja i za Staru dob, tamburaše iz KUGE. Strah kod pojedinih članov je tako velik, da su morali još i jedan nastup kratkoročno otpovidati. Tako i oni jur od septembra nimaju probe. Isto tako nisu predvidjeni kakovi projekti ili druge aktivnosti. Malo drugačija je situacija kod Tamburice i zbora Frakanava. Dokle je bilo moguće su redovito probali. Namjesto božićnoga konceta pripravljaju sada novi program za protulićnik oncert, kade kanu teže kusiće igrati jer imaju sada već časa za probanje. Iako njev dirigent Štefan Fortuna iz Hrvatske ne more dojti, ko u medjuvrimenu probaju prez njega. Tamburica i zbor Složnost iz Maloga Borištofa je imala koncem septembra zadnji nastup, a to je i bio zadnji skupni sastanak. U trenutku djela muzičko peljačtvo na novom programu, koga kanu dojduće ljeto probati. Probov nije, a i nije domaćih zadaćov, jer peljačtvo kani nove stvari skupno zavježbati.

Brezovci u Mjenovu jur duglje nisu imali probe i pred lockdownom. Samo naraštaj je dokle je mogao Marko Steiner prik granice redovito vježbao, a isto tako će i početi s naraštajom kad bude opet moguće. Brezovci bi rado išli po dugoljetnoj tradiciji na silvester jačiti, to će ali odvisiti od regulov ke ćedu onda valjati. Mjenovske Lole su jur duglje u pauzi, jer poteškoće na slovačkoj granici su otežavale probanje. A online probanje nije funkcioniralo.

Ostaju još dvoja folklornadruštva. Kod Hajdenjakov iz Dolnje Pulje su imali tamburaši redovite probe do koncu oktobra, do zadnjega nastupa na velikoborištofski kiritof. U trenutku je mala pauza, čim bude opet moguće kanu probati. Malo drugačije je situacija kod tancošev. Ovde će se početi probanje najranije dojduće ljeto u januaru, vjerojatno stoprv u februaru. Cilj je dogotoviti novu koreografiju kade se je početak jur prezentirao. U trenutku djelaju Hajdenjaki na zidnom kalendaru za dojduće ljeto, isto tako i na svojoj online platformi ≫Za male i velike≪. Fileški Graničari su imali do prilično oktobra probe – i tamburaši i tancoši. U decembru kanu nastaviti probanje ili svaki pojedini doma ili akoje moguće opet skupno. Jur dugo predvidjaju novi CD, sada bi bilo idealno vrime na ovom projektu dalje djelovati, tako peljačtvo.

Na konac još pogled u škole. Panonci, bivši školski orkestar gornjopuljanske gimnazije je u zadnje vrime jako neredovito probao. Tako i sada nij probe, jer najveći dio tamburaških jačak za novi marijanski CD su jur snimljene. U trenutku se djela na aranžmani za jačene dijele. Školski orkestar dvojezične sridnje škole Veliki Borištof je imao redovito probe u školi, dokle je to semafor dozvolio. Ako po lockdownu dopušća situacija, ada ako bude semafor zelen ili žut će se odmah početi tamburanjem i tancanjem. U oni školi kade Ante Pletikosić nudi tamburanje kot slobodni predmet podučava sada djelomično online.

Na madjarsku stran je situacija slična kot i u Austriji. S probanjem su društva prestala u septembru. Undanci su kot zadnje priredili reviju nošnjov u septembru. Sada u decembru bi imali gusti program vezan uz crikvu i običaje u selu. Ufaju se da ćedu moći barem na polnoć sudjelivati kod maše. Uza to kanu Veseli Gradišćanci za kljetu pri rediti zidni kalendar s nošnjami. Zutra subotu, 28. novembra ćedu Gradišćanci skupno s hrvatskom samoupravom Unda prirediti adventski oblok u kulturnom domu.

U Židanu je znatno mirnije. Ovde folkloraši nimaju za sada ništa konkretnoga predvidjeno, otpovidali su i za kljetu hrvatski bal. Rado bi snimili kakove jačke ako bude opet moguće. Prez probe je i tamburaški sastav Židanci.

Na jugu. I na jugu stoju tamburaška društva pred istimi problemi kot sva ostala amaterska društva širom Austrije. Prvi lockdown je onemogućio probanje na protuliće, ča je vodilo do toga, da su se morali otpovidati tradicionalni ljetni koncerti. Koncem maja, početkom junija su društva polako opet počela s probanjem. TOP iz Pinkovca je još malo ranije za vrime lockdowna postavio u internet video engleske jačke „Youraise me up“, pri koj su se člani orkestra doma sami snimili. Te snimke je dirigent TOP-a Boris Novak onda sažeo u jednu skupnu kolažu, ka je dostupna na YouTubeu. Sličnu ponudu je imao TS Koprive iz Petrovoga Sela. Petrovišćani su na isti način snimili poznatu sevdalinku „Zapjevala sojka ptica“. Tamburica Vlahija je iskoristila vrime po prvom lockdownu za snimanje CD-a s tipičnim repertoarom sastava. Po lockdownu su probe opet bile dopušćane, ipak se je moralo držati propisanih mjer. Društva s dost velikimi prostorijami su opet počela unutri probati a to tako, da je svaki dostao svoje mjesto sa stalkom. Na ta način su probali na primjer Stalnost u Čajti i Stinjačko kolo. Tančene probe je Stinjačko kolo izostavilo. Svoje probne prostorije je premjestila Skupčina iz Vincjeta, kad u svoji obični prostorija ne bi imali dost mjesta za sve. Oni su kroz ljeto probali vani pred ognjobranskim stanom ili kad je bilo čemerno vrime u hali ognjobranskoga stana. Sva troja društva su onda i po ljeti imala i nastupe u širjoj okolici. Tako i Petrovisko folklorno društvo HKDGradišće. Oni su si još i po ljeti zavježbali novu koreografiju bošnjačkih plesov, znači tancev iz okolice Pečuha.

Malo drugačija je bila situacijaza TOP i TOČ, čiji dirigenti živu u Hrvatskoj. U Pinkovcu su održali zadnju probu prijeljetne pauze još s njevim dirigentom Borisom Novakom. Na jesen već nije mogao dojti u Pinkovac, tako da su si premislili novi koncept. Pinkovčani su probali s razmaki u svoji prostorija i njev dirigent je bio priključen internetom na velikom ekranu. Isto takosu se mogli člani, ki nisu mogli dojti na probe, pridružiti online.

Člani TOČ-a svojega dirigenta Matiju Moslavca od prvoga lockdowna već nisu vidili. Zadnju probu s njim su imali u februaru o. lj. Po lockdownu su se onda ipak odlučili probati sami u Čembi. Porast brojev dobavljenih koronavirusom je peljao do toga, da su se i mogućnosti probanja novimi odredbami smanjile.

Neka društva već nisu počela jesensku sezonu, a druga društva su se odlučila zgledeć na visoki broj dobavljenih u selu prestati probanjem, druga društva su opet ča do zadnjega adaptirala svoje probe, da bi odgovarale sigurnosnim mjeram. Tamburicu Vlahiju još ni lockdown nezaustavlja od probanja. Za nje člane je bilo jasno, da ćedu u slučaju drugoga lockdowna si premisliti online-koncept. Oni se sada sastaju online na platformi discord, familije skupa pred jednim kompjutorom, pojedinci sami. Dirigent Ante Pletikosić ocjenjuje onda sviranje pojedinih. Svi ostali zato vrime isključuju mikrofon. Kot je razložio Dominik Talijan postoji ali i mogućnost, da člani idu u odiljenje virtualne prostorije, kade se moru sami s dirigentom vježbati. A na koncu je dodao: „Važno je, da ostajemo skupa.“ Ostati skupa, nastaviti čim je moguće djelovanjem.

To je cilj svih društav. Petrovišćani kanu svečevati 800. obljetnicu svojega Petrovoga Sela i tom prilikom onda predvidjaju prezentirati svoju novu koreografiju, za ku ćedu si i nabaviti nove nošnje, Tamburica Vlahija kani prezentirati svoj CD, a i ostala društva su željna opetn astupati, održati svoje tradicionalne priredbe i ljetne koncerte.

Kategorije