Kazališna grupa Živo sreb­ro u Trajštofu pod peljanjem Zlatke Gieler predstavila je svoje najnovije šalne igro­ka­ze premijerno na Vazmeni pandiljak, 22. aprila u far­skom škadnju Trajštofa. Daljnje predstave slijedu su­botu, 27. i nedilju, 28. aprila (svenek u 19.00).

TRAJŠTOF — Brojni gledatelji u farskom škadnju su bili znatiželjni, ča su si Trajštofci ovo ljeto izibrali za kratke kazališne kusiće, skeče i ke su pa zavježbali. Bili su to dva kusi­ći poznatoga, na­žalost jur po­koj­noga frakanav­skoga autora Jo­ške Weidingera (»Mi pravamo obitelj« i »Zginu­ta dvokolca«), u ki smo med os­talimi vi­dili i dvi mlade glumice (Adele Delarić i Änikö Puntigam), ke su pravi naraš­ćaj i s kimi se Trajštofci mo­ru ponositi. Dob­ro mi se je vidio i stariotac Franjo (Rudi Ugrinović), ki je pijan bolje glumio i pisao ljubavno pismo nego trizan. Ku­sić »D­o­maća zadaća« napisao je au­tor Štefan Neuberta, a na domaći hrvatski pr­e­vodio ga je Niki Semeliker.

Zvana toga smo ov put smi­li uživati dva kusiće madjarskih autorov, i to »Centralna inšpe­kcija« (autor je Rejtö Jenö) u prijevodu Petra Mogyorósija kot i parodiju »Tri sestre« autora Jánosa Körmendija (po originalu Antona P. Čehova), opet u prijevodu Petra Mogy­o­rósija. Mora se reći, da su ovi dva kusići bili pravo presene­ćenje i obogaćenje večera, ped svim »Tri sestre«, ke su izvrsno i apsurdno pretirano glumili Lukas Kornfeind, Matijas Vajković i Petar Mogyo­rósi. Mislim da se je uprav kod ovoga kusića moglo opaziti, da je poznati glumac Georg (Ge­gi) Kustrić vježbao s trajštof­skimi glumci tri dane dugo i si tako mogao diliti s njimi lje­ta dugo stručno iskustvo.

Kako i svako ljeto nisu smi­le ni ov put faliti dvi seoske klan­dre ili dva ženski seoski origi­nali Mare i Bare (odlične kot svenek Helga Schicker i Brigita Unger), ke su ljetos presenetile sa skečom »Dvi žene u vlaku«, u kom nisu sprogovorile ni riči, ali su zato tim već ili tim bolje odglumile apsurd­nu situaciju, kad jedna drugu ho­će preteći u šminkanju, iako s malo neobičnimi sredstvi ma­ke-up-a. I ovde je opet bila za ćutiti ruka odnosno pomoć is­kušenoga i verziranoga glu­m­ca Gegija Kustrića.

More se reći: Bravo! I dalje ovako!

(Dorotea Zeichmann)

Kategorije

Slike