Generalnu sjednicu Hrvat. grad. kultu­r­noga dru­št­va u Beču (Hgkd) i Hrvat­skoga centra su održali četvrtak, 12. aprila redom jednu za drugom u Schwind­gasse 14.

BEČ — Hgkd je imao redov­nu generalnu sjednicu bez iz­borov. U svojem izvješćaju je predsjednik mag. Tibor Jugović naglasio da Hgkd kao jed­no od najstarijih društav gradišćanskih Hrvatov s ponosom podupira i gaji tradirane cilje i nakane društva, naime da posebno brine o gradišćanski Hr­vati svih društvenih slojev u Beču.

U svoji izvešćaji zastup­niki različnih sekcijov su ista­knuli na primjer uspješno djelovanje društvenoga zbora Otvorena srca, sekcije seniorov kao i jedine dvojezične čuvarnice u Beču, dičje grupe Vive­rica. Kako je istaknula tajnica Hgkd-a, Gabriela Novak-Ka­rall, nekadašnji Hrvatski kiritof u Pemskom prateru je po­stao dio uspješne Ulične feš­te, a o daljnjem proširivanju će odbor društva razmatrati u dojdući miseci. 

Pri generalnoj sjednici Hrvatskoga centra na istom da­nu u isti prostorija, predsjednik mag. Tibor Jugović je dao op­širan izvješćaj o minulom dr­u­štvenom ljetu i je posebno is­taknuo najveću priredbu Hrva­tov u Beču, 71. Hrvatski bal, ki je ljetos stao pod posebnim geslom suradnje s koruškimi Slovenci. Kako je naglasila glavna tajnica Gabriela Novak-Karall, Hrvatski centar u minuli miseci je položio veliku važnost i odgovornost na Europsku inicijativu gradjanov Minority Safepack (Mspi). U­je­dno je izrazila razočaranje da „u Austriji nismo prešli prag od potribnih 13.500 potpisov.“ Ali nije krila zadovoljstvo da je postignuti broj od kih 9.500 ipak nabran uz veliki an­gažman pred svim i mladjih hrvatskih aktivistov, a uz os­ta­lo i učiteljic i učiteljev u Gradišću i Beču. 

O novom projektu Centra »Jezičnoj hiži« rekla je pelja­či­ca mag. Jelena Tyran, „ova su­botnja učionica hrvatskoga je­zika nadomješćuje dosadašnje jezične tečaje za dicu svih uzrastov, jer se ispostavilo da su dica tijekom tajedna preveć opterećena brojnimi školskimi i društvenimi obavezami.“

»Jezična hiža je naminjena za dicu od 3 do 15 ljet. Dicu različnih uzrastov podvaraju tri hrvatske pedagogice.

Filip Hauck-Tyran dao je izvješćaj o bogatom programu različnih kult. priredab, a tim ujedno o djelovanju Kult.Kafića, za koga je on odgovoran. Posebno je istaknuo uspješan novi projekt tzv. „Grätzeloase“.

O obnovljenoj i proširenoj Uličnoj fešti sredinom septe­m­bra prošloga ljeta rekla je Gabriela Novak-Karall, da je ova trodnevna priredba ispred dru­­štvenih prostorijov u Schwin­d­gasse 14 i unutar bila vrlo us­pješna prem dijelom čemernih vrimenskih okolnosti. 

U svojem izvješćaju o finan­cija je blagajnik Hrvatskoga centra, mag. Štefan Vlašić, sli­kovito ocrtao tešku financijsku situaciju i da će ovo krovno hrvatsko društvo u Beču morati pokrenuti dodatne različite akcije, kako će dojti do dodatnih sredstav. Pokidob se iz državnoga lonca za narodne grupe ne more već očekivati i ova sredstva zbog inflacije zapravo nastaju manja od ljeta do ljeta, Hrvatski centar će se m­o­rati pobrinuti za nove izvore. Uz ostalo ćedu povišiti članarinu i štartati novu akciju, ka­ko bi pridobili nove redovne kao i potpirajuće člane. 

Po jednoglasnom rastereće­nju odbora generalna sjednica je ponovno odib­rala jednogla­sno dosadašnjega predsjednika mag. Tibora Jugovića, da predsjedava društvu u dojdu­ćoj periodi od dvih ljet. Za pot­predsjednicu je odibrana mag. Terezija Stojšić, za tajnika Pe­tar Tyran, a za blagajnika mag. Štefan Vlašić. 

Kako je rekla Gabriela No­vak-Karall o budući plani, Hrvatski centar će se uz ostalo još intenzivnije zalagati za uspostavljanje dvojezičnoga ško­l­skoga sustava u gradu Beču.

U pogledu na djelovanje za 2018. ljeto novo predsjedničtvo najavilo je nastavljanje pro­jekta „Grätzeloase“, program priredab ki je isplaniran do konca ljeta, jasnije strukturiran i dijelom s novimi sadržaji i ljestvicami u novom formatu, kao npr. »Centar.Standup« ili »Centar.Muzika«. Uza to će­du ostati fiksne točke kao Ulična fešta (naredno opet povezana s Hrvatskim kiritofom), ka će se održati 14.-16. septembra, i 72. po redu Hrvatski bal u Be­ču, 19. januara 2019., opet u Parkhotelu Schönbrunn.

(uredn.)

Kategorije