Osmi »Seminar bunjevačko­ga stvaralaštva«, održan uz potporu Hrvatske matice ise­ljenika, okupio je već od pedeset polaznikov iz cijele Eu­ropske unije. Hkpd Matija Gubec glavni je organizator a predavači su bili većinom njegovi člani.

TAVANKUT — Vridni čuvari tradicijske kulture bunjevačkih Hrvatov organizirali su osmi po redu »Seminar bunje­vačkoga stvaralaštva« ki je od 8. do 14. julija održan uz potporu Hrvatske matice iseljeni­ka u Tavankutu okupivši već od pedeset polaznikov iz cijele Europske unije. Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec, glavni organizator Seminara, jedno je od najstarijih hrvatskih Kud-ov u Voj­vodini, osnovano 1946. ljeta, i predavači su većinom njegovi člani: Ivica Dulić, peljač folklorne sekcije, Kata Suknović, predavač za nošnje, Tamara Štricki Seg peljačica pjevanja, Ladislav Suknović, predsjednik Hkud-a zadužen za povijesne teme, Vojislav Temunović, pe­ljač tamburaškoga orkestra tr Augustin Žigmanov, predavač tradicijskih glazbal.

Svečani koncert polaznikov »Seminara bunjevačkoga stva­ralaštva« održan je u subotu na Etno salašu Balažević na kom su se predstavili gajdaši, tamburaši, pjevači i plesači obu­če­ni u predivno bunjevačko ru­ho iz riznice Hkud-a Matija Gu­bec. Prikaz bunjevačkih plesov, gajdaškoga umijeća i izvrs­ne vokalne izvedbe sudionikov Seminara nagradila je brojna publika velikim plje­skom. U sklopu Seminara odr­žala se i Kolonija naive u tehniki sla­m­e. Zamjenik ravnate­lja Hmi dr. Ivan Tepeš pozdrav­io je slamarke iz 34. Saziva kolonije naive u tehniki slame tr je prikazan film o teti Mari, jednoj od začetnic slamarske primije­njene umjetnosti u Ba­čkoj.

Polazniki seminara od slamarke Jozefe Skenderović učili su o tehniki izdjelanja suveni­rov od slame tr od Ljubice Vu­ković Dulić o povijesti umjetnosti i povijesnoj priči vezanoj uz izdjelanje krune od slame, jednoga od glavnih simbolov Dužijance, tradicijske svetkovine zahvale na dobroj žetvi. Upravo je i J. Skenderović iz­djelala krunu za ovoljetnu Du­žijancu u Tavankutu, ka se je održala 14. julija o. lj. procesi­jom mladih i starih u bunjeva­čki narodni nošnja te svetom svečanom Mašom zahvale na dobroj žetvi i kruhu u crikvi Srca Isusova. Kako je to „lipo“ izrazila ovoljetna bandašica  A­ntonija Rudić — Dužijanca prikazuje svu lipotu tradicije, vjekovnih običajev, obličenja, farbov, satkano u lipotu i dos­tojanstvo življenja.

U sklopu Dužijance održano je i Takmičenje risarov na kom je kao gost uz druge sudjelovao i veleposlanik RH u RS Gordan Bakota.

(Snježana Jurišić)

Kategorije