Kina demantira zatočenje milijun Ujgurov

ŽENEVA — Kina je u pandiljak, 13. augusta žestoko demantirala da drži u zatočenič­tvu milijun etničkih Ujgurov i branila je svoju sigurnosnu p­o­litiku borbe protiv ekstremizma i terorizma. Pred Odbo­rom za ljudska prava UN u Ž­e­nevi, kineski dužnosnik Ma Youqing je jamčio da niti jed­na etnička skupina, kao ni jed­­na vjera nisu na udaru.

„Stano­vniki Xinjianga, ukl­ju­čujući i Ujgure, uživaju jednake slobo­de i prava“, rekao je d­irektor Odjela rada Ujedinje­noga Fr­o­­nta, agencije kineske komunističke partije, na vlasti u Kini. Tijekom prvoga dana zasijeda­nja ke je Odbor UN-a posvetio eliminaciji rasne diskriminaci­je, jedna do 18 članov toga od­bora, Gay McDou­gall je izrazila diboku zabrinutost po broj­ni vjerodostojni izvješći o zatočenju oko milijun etničkih Ujgurov u Ki­ni u „masovnom logoru za zatočenike“.

Procjene govoru da je čak 2 milijuni Ujgurov i pripadnikov muslimanske manjine natirano u „političke logore za in­do­ktrinaciju“ rekla je Gay Mc Dougall. „Diboko smo zabrinuti zbog brojnih i vjerodostojnih izvješća ka smo primili o tom da je Kina, u ime bor­be protiv vjerskoga ekstremizma i zbog održavanja društvene stabilno­sti, autonomnu regiju Ujgurov pretvorila u ne­što slično ma­sov­nomu logoru za zatočenike ki je zaodjenut tajnošću, u ne­ku vrstu ,zone bez prava’“.

Kina tvrdi da je pokrajina Xinjiang pod velikom prijet­njom islamističkih militantov i separatistov ki planiraju napade i podižu napetosti izmed većinom muslimanske ujgurske manjine ka živi u regiji i ve­ćin­skoga kineskoga stanovničtva Han.

(Nacional)