Petar Tyran

Evo, sada u Austriji ima­mo ipak — kako obećano još pred Božići — novu saveznu vladu. Većini će vje­rojatno odgovarati, manjemu dijelu stanovničtva moguće ili još i vjerojatno ne. Ali demokratski su odibrani, a savezni predsjednik je sve čla­ne nove vlade prihvatio i tim moru početi djelati. Još se ne zna kakove posljedice će ovo imati za Republiku Austriju i za ljude u ovoj državi, a ka­mo li da bi mogli prorokovati, kako će se sastav nove vlade odraziti na manjinsku politiku u Austriji.

Jednoga se od početka mo­ramo braniti: da nas hitu u isti lonac kao migrante i iz­big­l­ice kao i novo doseljeni­čtvo odnosno skupa s novo­do­šlimi, alo­htonimi, dakle ne priznatimi manjinami.

Drugo je čega se moramo od početka čuvati, da zbog argumenta „najprvo triba na­u­čiti nimški“ puno čega bi se onemogućilo za pripadnike autohtonih, dakle starosje­dilačkih i priznatih manjin. Pred svim se to tiče poduča­va­nja i učnju na njevom (i na­šem) jeziku. Ovi autohtoni svi znaju nimški. Problem je da sve manje ili uopće već ne znaju svoj jezik, jezik svo­je narodne grupe odnosno nacionalne manjine, da ne zna­ju gdo su (u pogledu na svo­je porijeklo i u pogledu na povijest i kulturu svoje naro­d­ne grupe).

Treto čemu se tribamo od­lučno suprotstaviti, da u ve­zi s najavljenim općim i generalnim skraćenjem subvenci­jov narodne grupe bez pomi­lovanja dojdu „pod kotače“ i da im se još već skraćuje — jer nimaju političke snage niti lobija, ki bi se zalagao za nje.

U vezi s tim triba odmah,  plesti nove mriže odnosno tri­ba početi plesti mriže kih do sada uopće nije ni bilo. Bez političkoga uticaja nećemo ništ postignuti a ostat ćemo na cidilu, ako se ne i sami pobrinemo za (partijsko)po­liti­čke mriže vezov i poznans­tav (Seilschaften) i da konačno p­ostanemo politički čimbenik u koncertu austrijske politike i austrijsko-hrvatskih bilateralnih odnosev.

S novim ministrom u Ure­du kancelara, prijateljem saveznoga kancelara Sebastiana Kurza, Gernotom Blümlom (VP/tirkiz) će se mladi političar morati baviti i na­rodnosnimi a pred svim i me­dijskimi pitanji. Dakle od nje­­ga će ovisiti, će li biti novoga poticaja i nove inicijative u pogledu na novi Zakon o narodni grupa i će li dojti do Zakona o mediji, ki manjin­skim medijam omogućuju da preživu a kamo li da bi se nje­va situacija poboljšala. A to u srcu Europe, kade zapr­a­vo svaka druga zemlja ima b­­olje manjinske zakone i zn­at­no bolje rješenje u pogl­e­du na tiskanice narodnih grup, ne­go je to slučaj u Austriji. A novi ministar za obrazovanje Heinz Fassmann je stručnjak za integraciju, dakle bi mo­rao imati sluha i za manjine.

Nova vlada tribala bi biti povod, da se ponovo krene i da se pokusi nešto poboljšati!

Kategorije