Tradicionalnim kiritofom na svetak Presvetoga Trojstva su u Mjenovu od 29. do 31. maja svečevali 30. obljetnicu postojanja Mlade inicijative Mjenovo. Mlada inicijativa organizira uz kiritof u selu i različne druge brojne priredbe i akcije. Najpoznatije priredbe u prošli ljeti su sigurno bile uspješne operne i mjuzikl-produkcije ljeti u far­skom vrtu pod vedrim nebom.

 

Pokretač i važan motor ov­o­ga omladinskoga dru­štva sa­da jur i sa „seniori“ je od sa­moga početka Jakov Zvonarić. On je za svoj dugoljetni angažman 2003. čaš­ćen kazališnom i društvenom na­gradom imenom »Tetac Franc Kunin«. Mjenovo je odlikovano nagradom »Najselo«, ko je dodilila Hrvatska mati­ca iseljenika, čemu je doprinesla i Mlada inicijativa.

 

MJENOVO — Ljetošnji Mj­e­novski kiritof, koga su održali od 29. do 31. maja, je stao pod ge­slom „30 ljet Mlada inici­ja­­ti­va Mjenovo (MiM)“.
Kiritof je počeo na jur tradi­cionalni način u petak pred mjenovskom bibliotekom, ka­de su zasvirali i jačili Roman i Hannah iz Mjenova. Publika je mogla uživati novouvježbane jačke ovoga mjenovskoga dua uz dobro vino, ko za ov večer svako ljeto izaberu od drugih vinogradarov.

 

Ljetos je Mlada inicijativa  na subotu pozvala dvi grupe iz Hrvatske: tamburaški sastav Od srca do srca i O5 Party. Zač ove grupe je jednostavno re­čeno: Grupa O5 Party svira puno poznatih jačak iz mjuzikla »Za dobra stara vremena« ki je MiM zavježbala i preze­n­tirala publiki u ljetu 2012. na mjenovskoj pozornici pod ved­rim nebom na starom farofu. Grupa Od srca do srca ima do­bre veze Mjenovcem i tako su jako animirali ljude da se sku­pa jači i da dojdu na ples.

 

Prem godinastoga vrimena su došli ljudi u velikom broju na ovu feštu pred crikvu i su veselo s kabanicami tancali i svečevali do rane zore. Tijekom večera su imali gosti mogućnost, da pratu slike iz zad­njih 30 ljet djelovanja Mlade Inicijative, ke su projicirali kao dijashow na platno.

 

Nedilju otpodne organizato­ri su gostom nudili jako atra­k­tivan program. Najprvo su na­stupali mladi tamburaši Mjenova Brezovci, ki su svirali po­znate jačke iz repertoara zadnjih igrokazov i mjuziklov.
Pozvali su i folklornu grupu Graničari, iz susjedskoga File­ža, ki su pokazali nekoliko tan­cev, kao i grupu Blue Danube Orkestar, ki je u svojoj inter­pr­e­taciji predstavio poznate jačke u novom stilu. Ljudi su bili o­duševljeni od programa i su se veselili s Mladom inicijativom do navečer kade ih je zabavlja­la grupa Melodija iz Hrvatsk­o­ga Jandrofa.

 

Društvo Mim jur postoji 30 ljet dugo i je jur imalo puno članov. Za budućnost željimo Mladoj Inicijativi, da se bude društvo još mnogo ljet obdr­ža­lo i da se u društvu gaji hrvat­ska rič i da se tako ne pozabu hrvatski jezik i hrvatske jačke.

(Katarina Buranić)

 

Na početku ovoga društva je stala angažirana grupa mladih ljudi, je rekao Jakov Zvo­na­rić za Hrvatski radio Orf-a Gradišće. On je jedan iz najužega kruga pe­ljačtva Mim i odgovo­ran za ka­zališne odnosno muzičke produkcije Mim. „Nakana nam je bila, oživiti selo i reaktivirati stare običaje. Kanili smo da se u našem selu ča giblje“ — re­kao je Zvonarić — „i tako smo počeli organizirati različne pri­redbe, kako npr. izložbe, sv. maše i drugo“.

 

Mladi Mjenovci i Mjenovke su svoje društvene prostorije imali u općinskom domu. Ta­mo se je pak naselila knjižnica, biblioteka društva, ka se sada nalazi u prizemlju općinskoga doma. Dvojezična knjižnica je dio Mim-a, ali ima vlašće pe­ljačtvo, ko je jako aktivno i redovito priredjuje književna čitanja i predavanja, kamo doha­dja bezbroj ljudi na redovite priredbe u mjenovsku biblioteku. Lani su sv­e­čevali 25. ob­ljetnicu postojanja i tom prilikom su publicirali većjezičnu dičju knjigu.

 

Kako je naglasio Jakov Zv­o­narić, u Mjenovu su jur ranije prikazivali igrokaze, „teate“, k­ako velu u selu. Angažirani mladi ljudi su pak ovu navadu opet oživili. Prvi igrokaz su predstavili 1985. lj. i onda su se po prvi put pojavili pod im­e­nom Mlada inicijativa. „Od on­da ovo društvo postoji oficijel­no“, je istaknuo Zvonarić, „a do 2015. ljeta smo predstavili 29 igrokazov i mjuziklov“.

 

Danas su kazališne predsta­ve najveći projekt društva Mim i u ove je uključeno cijelo selo. Kad nastane gusto „onda dje­la oko 100 ljudi“, veli Jakov Zvo­narić. S početka su Mjenovci predstavljali svoje igrokaze u seoskoj krčmi, a u prošli ljeti igra­ju pod vedrim nebom na prostranom vrtu staroga farofa. Lani su predstavili mjuzikl »My Fair Lady«. Polag riči impresarija Ja­kova Zvonarića jur pripravljaju igrokaz ili mjuzikl za sljedeće ljeto. „Ča će to biti, to još neću uvaditi“, se smije Zvonarić.

 

Jedan veliki projekt u prošli ljeti je bio seoski farof, koga je angažirana mladina uz svoju inicijativu i najvećim dijelom svojimi rukami i pinezi reno­vi­ra­la i sanirala. „To je prlje bila ruševina a dandanas je kinč sela“, s ponosom ističe Jakov Zvonarić. U seoskom farofu Mim kao i druga seoska društva održavaju svoje priredbe. Važan faktor djelovanja društva su naravno mladi i dica. Ta­ko su pred oko dvajset ljet po­čeli s tamburaškimi tečaji za dicu. Do danas se je ova gru­pa razvila u tamburaški sas­tav imenom „Brezovci“, ki pe­lja Geza Völgyi iz Koljnofa.

 

Mlada inicijativa svako lje­to priredjuje seoski kiritof ili ra­z­lične druge aktivnosti, ke se b­avu starimi običaju, kao npr. jačenje na Staro ljeto ili pojti „na smetlje“ na veselju, piru. Jakova Zvonarića posebno ve­seli, da se je društvu ugodalo obdržati kontinuitet djelovanja i on se ufa da će to tako ostati. „Nam je važna naša kultura, naš hrvatski jezik“, je rekao  Zvonarić u opširnom inter­vju­u za Hrvatsku redakciju Orf-a.

 

(uredn.)

 

Kategorije

Slike