Gost »Razgovora u Centru« 4. marca je bio Csaba Horvat, direktor i ravnatelj CROATICAE iz Budimpešte predstavio je djelatnost i plane iz­davačke kuće kom rukovodi. Sa Cs. Horvatom je razgovarao glavni urednik Hrvatskih novin i kurator u H­rvatskom centru P. Tyran.

 

BEČ — Izdava­čka kuća CROATICA u Budimp­e­šti utemeljena je ljeta od strane Državne samo­uprave i Saveza Hrvata. CROATICA ima za cilj o­čuvanje hrvat­skoga jezika, identiteta i nac­i­onalne svisti Hr­vatov u Ugarskoj. O ustrajno­sti u ispunjava­nju postavljenoga cilja svidoči cijeli niz objavljenih knjig i školskih knjig, učbenikov, publicira­nje novin Hrvatski glasnik tr emitira­nje radijskoga i televizijskoga progr­a­ma. S dosada objavljenih stotinu učbeničkih naslovov Hrvatov, ali i drugih manjin – Poljakov, Grkov, Ro­mov, … — CROATICA se je afirmirala kao izdavač učbenikov nacionalnih manjin u Ugarskoj.

 

Plodno tlo za to pruža joj dv­ostruko veći broj nacionalnih manjin u Ugarskoj (13) negoli u Austriji (6) tr financi­ranje od strane Republike U­garske. Uz novih pedeset naslovov učbenikov planiranih za objaviti do kraja tekućega lje­ta, novosti u izdavačkoj djelat­nosti su digitalna izdanja učbenikov tr dvojezična izdanja „knjige za baku i unuke“ kako ih je Horvat predstavio.

 

Bogatoj nakladi učbenikov u skorijoj se budućnosti plani­ra stvoriti i nova publika. Učbeni­ki naminjeni hrvatskomu živ­lju raštrkanom u 113 naselj po Ugarskoj, ubrzo bi tribali slu­žiti i školarom u novi škola. N­aime, u planu je osnivanje Centra u Sambotelu ki bi s dje­lom, ukoliko sve bude teklo pr­ema planu, započeo 2016. ljeta — sa čuvarnicom tr prvimi razredi osnovne škole i gimnazije.

 

Uz slušanje govorene riči, p­osjetitelji su imali prilike su­sresti se i s pisanom ričom —izdanji CROATICAE. Med njimi, izložena je bila i Biblija na gr­adišćanskohr­vat­skom jeziku u prijevodu prof. dr. Štefana Geošića, bib­liofilsko izdanje tiskano potkraj prošloga ljeta u tiskari CROATICAE u vlastitoj nakladi autora.

(Ivan Ferenčak)

Slike